Eurouuringute Instituut

 

EESTI PÕLEVKIVIGA SEOTUD SEKTORITE ARENGU ERINEVATE STSENAARIUMI-VERSIOONIDE LÄBITÖÖTAMINE

Ida-Virumaa regionaalse arengu programmi toetatava projekti (lepingu nr. 43) täitmise aruanne


Koostaja Aksel Kirch


Tallinn
märts 1999Sisukord

Sissejuhatuseks: uurimistöö strateegiline idee ja valitud metoodika

1. Delphi paneeli ekspertide küsitluse eesmärgid

2. Põlevkivisektoris hõivatute ja omavalitsustöötajate fookusgruppide intervjuud: raskused ja tegematajätmised

A põlevkivikaevurite intervjuu kokkuvõte

B endise “Kiviteri AS” aparaaditööliste intervjuu kokkuvõte

C Kohtla-Järve linna juhtide intervjuu kokkuvõte

3. Ida-Virumaa tööhõive alased tänased raskused

Ida-Virumaa tööstuskeskuste ohustatud gruppide intervjuude

kokkuvõte: A Kreenholmi Valduse AS naistöölised,

B Sillamäe töötud üksikemad

4. Põlevkivisektori sotsiaalse arengu stsenaariumid 1999-2005

 

Lisad (fookusgruppide intervjuud ja muud materjalid)

Lisa 1. Kirjad ekspertidele ja stsenaariumide sotsiaal- ja majanduspoliitika alased eesmärgid ja abinõud selle saavutamiseks

Lisa 2. Delphi-paneeli ekspertide kollokvium (suuline voor)

9.veebruaril 1999 Tallinnas, Eurouuringute Instituudis

Lisa 3. Kiviteri aparaaditöölised 26. jaanuar 1999

Lisa 4. Põlevkivi kaevanduste kaevurid 1. veebruar 1999

Lisa 5. Kohtla-Järve linnavalitsus 1. veebruar 1999

Lisa 6. Sillamäe töötud üksikemad 19. jaanuar 1999

Lisa 7. Kreenholmi naistöölised 19. jaanuar 1999

Lisa 8. Viru Ranna Toila kalatöötlejad 1. veebruar 1999

 

 

 

Sissejuhatuseks: uurimistöö strateegiline idee ja valitud metoodika

Eesti Regionaalarengu Sihtasutuse Ida-Virumaa programmi

poolt finantseeritav projekt “Eesti põlevkiviga seonduvate

sektorite arengu erinevate stsenaariumiversioonide läbitöötamine”

Täitja: OÜ Eurouuringute Instituut, Tallinn,

Estonia pst 7- 338, Tel/faks 6454926, E-mail: kirch@iiss.ee

Kestvus ja maksumus: alates finantseerimise algusest 14. dets 1998. kuni 15. märtsini 1999. maksumus 180 tuhat krooni vastavalt esitatud eelarvele.

 

Töö peamised eesmärgid:

Projekti lühikirjeldus

Põlevkivisektoris toimuvad majandus- ja sotsiaalsed protsessid on läbi põimunud Ida-Virumaa majanduse üldise restruktureerimisega. Seega tuleb lähtuda maakonna arengukavast aastateks 1998-2003, mis määrab kindlaks üldise konteksti nii arengustsenaariumide läbitöötamisel kui sellele järgneval sotsiaalplaanide koostamisel.

Seejuures on positiivse lisategurina vajalik alla kriipsutada Ida-Virumaa tööstuse ümberprofileerimiseks Euroopa Liidu SSP kaudu saadav abi (I etapp 1999-2001), selle sisuks on Tartu Teaduspargilt lähtuv tehnosiire keemiatööstuse va ldkonda.

Projekti oodatav tulemus: vastavalt neile tingimustele, mis on dikteeritud alternatiivsete stsenaariumiversioonide võimalikust rakendamisest, töötakse välja tasakaalustatud majanduspoliitiline tegevusjoon selleks, et põlevkivisek tori vältimatu restruktureerimise tagajärjel vähenev tööhõive selles majandusharus kompenseeritaks tööhõive tõusuga teistes Ida-Virumaa majandusharudes.

 

1. Delphi paneeli ekspertide küsitluse eesmärgid ja tulemused

Delphi meetodit kasutatakse komplekssete probleemide tuleviku selgitamiseks sellisel juhul, kui analüütilised vahendid pole sellise raskusega probleemistiku selgitamiseks sobivad. Seejuures on oluline see, et Delphi meetodi rakendusliku tulemusena avalikustada ka Delphi paneeli ekspertide keskustelu ja sellisel viisil saavutada arvamuse liidrite kaudu ühiskonnas positiivseid muutusi.

Delphi tulemused saadakse erinevate ekspertide arvamuse kaudu vastastikuses interaktsioonis ja tulemused moodustavad ekspertide rühma jaoks teatava reaalsuse konstruktsiooni. Delphi paneelile omase pideva täpsustamise protsessis taotletak se (mitmevoorulises diskussioonis enamasti saavutataksegi) ekspertide arvamuste koondumist.

 

Põlevkivisektori sotsiaalse arengu käsitlemisel seati Delphi ekspertide paneeli ette järgmised eesmärgid:

esiteks, töötada läbi põlevkiviga seonduvate tootmissektorite (edaspidi põlevkivisektori) sotsiaalse arengu täpsustatud stsenaariumiversioonid aastateks 1999-2005, arvestades selle alaosade (põlevkivikaevanduste, energeetika, k eemia- ja tsemenditööstuse) sotsiaalset arengut ning seda mõjutavaid üksikmeetmeid;

teiseks, saada erinevate ekspertide konsolideeritud arvamus, kasutades seejuures suulise ja kirjaliku vooru käigus rakendatud küsitlusmeetodeid.

Delphi paneeli ekspertidele esitati hindamiseks kolm stsenaariumiversiooni, mis olid välja töötatud Eurouuringute Instituudi poolt 1998 aasta oktoobris Ida-Viru Maavalitsusega sõlmitud lepingulise töö aruandes “Eesti põlevkiviga seonduva te sektorite arengu stsenaariumid võrdluses kivisöe-alaste lahendustega Euroopa Liidu seadusandluse ja praktika valguses (Tallinn , okt 1998, 50 lk.). Need olid järgmised:

I: “lepingustsenaarium” tähendaks kõigi põlevkiviga otseselt seonduvate sektorite s.o. kaevanduste, elektrienergia tootmise, põlevkivi töötleva AS Kiviteri ja tsemenditehase Kunda NT tegevuse korraldamist koostöölepingute aluse l (võimalusel kasutada Euroopa Söe ja Teraseühenduse mudeli ja hilisemate tegevusprogrammide praktilisi lahendusi ka Eestis);

II: “jätkustsenaarium” tähendaks põlevkivi sektori tootmis- ja turualase tegevuse ja juhtimisskeemide jätkamist (seda laadi kaalutlused esitati 1998 mais kontserni "Eesti Põlevkivi" arengukava suundade I variandi kujul aastate ks 1999-2010;

III: “põlevkivikompromiss"- tähendaks põlevkivitootmise olulist vähendamist (seda kirjeldati Eesti Põlevkivi arengukava II variandis). Stsenaariumi eelduseks on Eesti Riigikogu otsus selle kohta, et põlevkivitootmise otsustavat vä hendamist tagavad finantsvahendid koondatakse Ida-Virumaale.

Kolme võimaliku stsenaariumi väljatöötamisel on lähtutud järgmistest kaalutlustest:

esiteks, antud arengusuuna näol on tegemist oma raskusastmelt Eesti jaoks kaalukaima poliitilise ja sotsiaal-majandusliku probleemiga nii praegu kui keskmises ajaperspektiivis vaadatuna,

teiseks, võimalik konkreetsete lahenduste väli ja mõeldavate otsustuste gamma on väga lai, seejuures otsuste ajastamine kõigub küllaltki suures ulatuses, sest probleemid võivad üliteravaks muutuda väga lühikese aja jooksul,

kolmandaks, põlevkivisektoris toimuvad protsessid tuleb tingimata seostada Ida-Virumaa majanduse üldise restruktureerimisega, lähtudes maakonna arengukavast aastateks 1998-2003.

Stsenaariumide väljatöötamise vajaduse dikteerivad ohud Eesti rahvuslikele huvidele, mis tulenevad konkurentsivõitluse järsust tugevnemisest Põhja-Euroopas ja Baltikumis kui ühes kõige perspektiivsemate turgude piirkonnas.

Eelpoolnimetatud ülesannete täitmine annaks Eesti põlevkivipoliitika otsustajatele usaldusväärse ja konsensusliku prognoosi põlevkivisektori arengu sotsiaalpoliitilistes otsuste tegemiseks aastatel 1999-2005.

Kahevoorulise Delphi ekspertide paneeli oodatav tulemus oleks järgmine: vastavalt neile tingimustele, mis on dikteeritud alternatiivsete stsenaariumide võimalikust rakendamisest, töötatakse ühiselt välja tasakaalustatud käitumisjo on selleks, et põlevkivisektori vältimatu restruktureerimise tagajärjel vähenev tööhõive selles majandusharus saaks kompenseeritud tööhõive tõusuga teistes Ida-Virumaa majandusharudes, sealhulgas transiidiga seotud valdkonnas.

Delphi-paneeli ekspertide suuline voor toimus 9. veebruaril 1999 Tallinnas, Eurouuringute Instituudi ruumes. Delphi-paneeli ekspertide I voorus toimus diskussiooni käigus erinevate stsenaariumiversioonide hindamine võimalikult väi ksemate kulutustega programmi aspektist – kuidas kaevanduste sulgemisel kaevurite majandusolukord ei läheks ülikeeruliseks.

Selles voorus jõuti konsensusele selles, et kolmest esitatud stsenaariumist tuleks edasi töötada esimese ja kolmanda stsenaariumiga (vt Delphi paneeli ekspertide kollokviumi teksti Lisas 1 B). Nendeks on “lepingustsenaarium” ja “komp romissistsenaarium”.

Lähtuti sellest tehnoloogilisest prognoosist, et aastal 2005 on käigus suurelektrijaam (kahe jaamaga) Narvas ja lisaks ka Tallinna Iru jaam. Selleks ajaks on avanenud liberaalne elektriturg ning energia-elektrijaamad (kombijaamad) on levinud mitmetes Eesti regioonides.

 

 

 

Lühikokkuvõte kolme stsenaariumi tugevate-nõrkade külgede

kohta ekspertide arvamuse alusel.

Esimese stsenaariumi kohta.

J. Sillaste: “Ta on mõnevõrra ideaalne stsenaarium. Aga selle esimese stsenaariumi osas - kõigi nende harude ja baasettevõtete omavaheline töö korraldamine koostöölepingutega. See, tõepoolest - ma olen siin akadeemik Ilmar Öpik uga nõus – ületab meie võimustruktuuride haldussuutlikkuse … Seetõttu tekibki vastuoluline situatsioon …Ühtne sotsiaalplaan ja territoriaalne tööhõivepakt on väga vajalikud, aga nad on ebapiisavad, kui sellele ei järgne kokkulepet korralike finantsinstitu tsioonidega, mis võimaldavad transformeerida ka need samad ideed (kaasa arvatud idee avalikesse töödesse kaasamisest jne.)

Teise stsenaariumi kohta.

I. Öpik: “Selle puhul on tegemist utoopiaga, see langeb kokku “Eesti Energia” blufiga, kes tahab tõsta põlevkivienergia toodangut, ma ei tea, mille arvel. Seda on palju reklaamitud, aga tegelikult ei ole see reaalne. Ma pean ütlema , et ma olen hästi tuttav Eesti Põlevkivi arengukava I ja II stsenaariumiga. Olen nad põhjalikult läbi uurinud ja ma arvan, et tegelikult on olukord veelgi halvem, kui põlevkivi tootmise II stsenaarium. Me oleme praegu äkki sattunud seisu, mis vastab Ees ti Põlevkivi arengukava järgi umbes aastale 2003-2004”.

Sillaste: “Teise stsenaariumi puhul kõik jätkub nii, nagu ta seni on toiminud - ilma sekkumiseta ja seetõttu siin on väga raske leida rohkem plusse – ainsana looduskeskkonna saastamise vähendamine”.

Kolmanda stsenaariumi kohta

Sillaste: ”…on ülesehituslikult võib-olla vastuoluline, nii nagu kirja on pandud. Esimene – otsida võimalusi tootmise vähendamiseks. Kui võtta see formuleering, siis see toimib praegu iseenesest, õlitootmine “Kiviteris” väheneb, Nit rofert - samuti on löögi all, kaevandustes tootmine väheneb jne. Ilmselt on vajalik põlevkivitootmise ümberstruktureerimist – oleks õige formuleering (stsenaariumis). Sellisel juhul tekivad siin asjad juba kahe plussiga.”

Jõgi: “Ma võtsin siiski veel ühe eelduse aluseks. Nimelt, et selle märtsikuu Riigikogu valimisel ei toimu järsku nihet vasakule. Ei kehtestata “jõuvalitsust”, kes teostab selle nihke vasakule esimese (poliitilise) asjana, läbi m ajanduse sulgemise ja kõigi muude meetoditega. Kui me täna ütleme, et ei ole halduslikult võimeline tegema, siis sellises reźiimis on võimeline tegema, aga see tähendab hoopis teist riiki, hoopis teisi probleeme ja nagu kunagi ühes saates öeldi – hoopis teised inimesed. Ma eeldan, et seda ei ole juhtunud, et on olemas poliitiline järjepidevus ja et kui väga tahetakse, siis võib-olla on (stsenaariumid) teostatavad.

Öpik: “Tänu Kiviterile on mindud järsumale (põlevkivitarbimise) äralangemisele. Ja mitte ainult tänu Kiviterile, vaid ka “Eesti Energia” on andnud otsad. Ei võta enam nii palju põlevkivi. Tal on juba kasulikum Irus toota energia t õli ja gaasi kombijaamas, kui võtta põlevkivi. See tähendab ka juba miljon tonni põlevkivi vähem. Nii et see graafik on veel järsem, kui ta on kolmandas stsenaariumis mõeldud (kuna siin viidatakse Põlevkivi II arengukavale.) Kui vaadata abinõusid, mis s iin on mõeldud, siis muidugi koolitust siin rõhutatakse ja välisinvestorite juurdetõmbamist. See kõik on aegaviitev asi, enne seda toimub juba krahh. Ja minu meelest ei ole siin mõeldud ühe väga tähtsa asja peale ja need plaanid peaksid juba täna valmis o lema ja projektide või peaaegu projektide näol maavanema sahtlis. See on avalike tööde projektid. Tuleb tõsiselt mõelda neid masstöid, mis ei nõua erilist koolitust. Üks nendest masstöödest oleks mahajäetud karjääride kultuurmaastikuks kujundamine, mis kõ lbaks hädaabitöödeks. Teiseks oleks igakülgne teedeehitus.

Ja väga tõsine asi on see, millele Leimanni ja Aidma komisjon tähelepanu juhtis, on see, et kogu põlevkivi(tootmise) redutseerimine tuleb teha elektrihinna arvel. See on ainuke finantseerimisallikas. Kusjuures lõppude lõpuks see on mor aalselt põhjendatud, sest kui me selle korda ajame siis kaevandustes põlevkivihind peaks langema tänu ratsionaalsele tööle. Ja selles võidavad nii kaevandused kui ka elektrijaamad ja see ei oleks mingi ristsubsideerimine.

Saksamaa “Kohlepfenning” on siin väga heaks eeskujuks, sakslane pani ju kilovatt-tunnile peale penni (kaheksa senti). Ma arvan, et meie pääseksime siin 3-4 sendiga kilovatt-tunni kohta koos reorganiseerimiskuludega. Võibolla sellest osa läheks varjatult elektrihinna sisse põlevkivihinna tõstmisega ja teine osa tuleks anda erifondina maavalitsuse käsutusse. Ei ole teist allikat.

Et seda kõike teha, on vaja kalkulatsioone, eelarveid ja rehkendusi. Ma olen neid näinud, on olemas eelarved elektrijaamade osas, on olemas kaevanduste stsenaariumid jne aga need tuleb kokku liita. Aga kõige tähtsam on praegu kiiresti v älja mõtelda (niisugune plaan). Ma arvan, et võiks teha - paneme kiiresti kinni ühe kaevanduse, võtame näiteks Aidu karjääri ja teeme sellest Aidu karjäärist avalike tööde ettevõtte. Kui oleks praegu projektid, ta hakkaks teiste karjääride vajadusi silum a, oma tulemusi siluma. Seal võiks olla teedeehituse jaoskond juures. Niisugune (nagu vanasti nimetati) hädaabitööde firma, avalike tööde firma tuleks teha Aidu karjääri baasil.

Rahumägi: “Viimases Eesti välisminister R. Mälgu esinemises, seoses Eesti ja EL-i läbirääkimiste paberite üleandmisel, oli ka terve lõik sees Ida-Virumaast…..Sest me võime ju olla optimistid, kuid ma seoses põlevkivi tootmisega lisaksin. …kui soomlased kauplesid endale välja vähese asustusega alade toetamise erandi selleks, et minna Euroopa Liitu, siis ka Eestil tuleks seda teha. Väidan, et meie oma rahadega ei suuda me teha midagi, kui me räägime tööturu ümberprofileerimisest j a uute töökohtade loomisest. See ei tähenda ainult mingi aktsiaseltsi põhikirja väljatöötamist, vaid see tähendab inimeste koolitamist, sinna tulevad infrastruktuurid peale ja nii edasi. Aga see võiks olla üks survegrupp, nii linnade liidu (nende linnade osalusega, kelle territooriumil kaevandused asuvad) kui maakondade poolne. Loomulikult peaks see olema ka Majandusministeeriumi jaoks prioriteet. Kui järgmise aasta PHARE-programmi (riiklik PHARE-programmi) otsustatakse, siis poliitiliselt tuleks otsustad a, et järgmise kahe aasta PHARE projekt on suunatud ainult Ida-Virumaale ja kuskile mujale seda ei pandagi. See ongi ainus visioon, kuidas Euroopat oleks võimalik kohapeale tuua”.

Aidma: “…see elektrihinna lisasent võiks viia mõtte sinna, et me proovime siseriiklike vahendite ja ressurssidega asjast välja tulla. See (ainult sisemiste ressurssidega) ei tule välja, seda on siin korduvalt rõhutatud. … See sõ num peab minu jaoks ikka minema sinna suunda, et me saame nii Euroopa Liidu kui Maailmapanga ressursi peale. See on valitsuse poliitiline otsus. Kui me siin suudaksime sellise suunaga stsenaariumi välja pakkuda, siis oleks see võimalus.

Sillaste: “Põlevkivi lisasent elektrienergiahinnas annaks aastas 150 miljonit krooni ja samal ajal, et kompenseerida töökohtade kaotust, selle peale arvestasime kokku 1,2 miljardit krooni, järelikult 8-10 aasta lisasendi-raha või maldaks töökohtade kaotuse ära kompenseerida, ainult et meil ei ole seda 10 aastat käepärast. Peame võtma Maailmapangalt laenu ka lisasendi puhul”.

Et “jätkustsenaariumis” planeeritud sammud ennast Eesti tänases majandussurutises ei õigusta, sellepärast see jääb vaatluse alt välja.

Arvamuste konsolideerimisena kinnitati, et lepingustsenaarium ja kompromissi-stsenaarium mõlemad kujutavad endast ekspertide järgmise arutlusvooru jaoks alusstsenaariume. Seejuures nõuab nende ellu rakendamine tervet rida hädavajalikke poliitilisi ja sotsiaalseid abinõusid.

Stsenaarium I: “lepingu-stsenaarium” tähendaks kõigi põlevkivisektori alaosade tegevuse korraldamist Eesti riigi prioriteetide alusel soovitatud koostöölepingute alusel (näiteks vastavad põlevkivi kui sisemaise energee tilise tooraine tarbimise kvoodid jms). Sellega liitub sotsiaalse dimensioonina sotsiaalplaani koostamine tööjõu rakendamise ja ümberstruktureerimise valdkonnas ning Ida-Virumaa territoriaalse tööhõivepakti ettevalmistamine ja sõlmimine.

Lepingustsenaariumi järgi toimuks põlevkivisektoris tootmistegevuse järk-järguline (monotoonne) vähenemine ilma järskude sotsiaalsete vapustusteta. Isegi vaatamata sellele, et põlevkivi kaevanduste restruktureerim isprogrammi käigus jäävad kaevandustes töökohata mitu tuhat inimest, toimuks see töötajate arvu vähenemisprotsess eelpensioneerimise ja muude sotsiaalprogrammide kaudu ning seega oleks kontrolli all.

Seejuures on selge, et põlevkivi tarbimise prognoos sõltub põlevkivi hinnast ja vastavad arvutused (esitatud joonisel 1) kinnitavad selle hinnapiirangu suurt osakaalu, ent meie järgnevas sotsiaalse dimensiooni käsitluses jääb see täpsem alt avamata.

Stsenaarium II: kompromissi-stsenaariumi" sisuks on põlevkivi kaevandamise/tootmise oluline vähendamine ja tööjõu mujale paigutamine koos sotsiaaltagatiste süsteemi rakendamisega koondatute jaoks. Prognoositav tööjõu v ähendamine kaevandustes oleks aastatel 1999-04 kuni 4500 inimest. Kokkuvõttes oleks see küllaltki ebameeldiv ja suurendaks veelgi Ida-Virumaale aastatel 1993-98 omast negatiivset trendi (võrdlusandmestik esitatud joonisel 2 – Regionaalarengu Sihtasutuse infobaas).

Samas on tänasel Ida-Virumaal olemas mitmeid hoiatavaid ja väga keerulisi juhtumeid, kus tänu suurte tööstusobjektide erastamisel tehtud vigadele väljus ümberkorralduste protsess täielikult kontrolli alt. Nii juhtus see Oru Kombinaadig a, aga samuti ka Keemiatehase Kiviteriga. Kiviteri AS Kiviõlis ja Kohtla-Järvel asuvates õlitööstus-ettevõtetes vähenes hõivatute hulk mõne kuu jooksul mitu korda: 1998 a lõpukuude 2760 töötajalt 1350 töötajani endise Kiviteri järglase Viru Keemia Grupp A S tütarfirmades 1999 a. märtsiks (vt “Äripäev”, 3. Märts 1999).

Põlevkivisektoris tootmisalal toimub aastatel 2000-2004 veel lisaks ülalesitatud 1325 inimese koondamisele ligemale 2500 töökoha koondamine/eelpensioneerumine. Ida-Virumaal toimuvat põlevkivitootmise vähenemist iseloomustavad järgmis ed arvud – kui 1998 aastal 6,5 tuhat kaevurit tootsid ca 12 milj tonni põlevkivi, siis 2005 aastal 4 tuhat kaevurit - 7 milj. tonni.

Seejuures arvestatakse põlevkivi kaevandamise vähendamisstrateegia alusdokumendina Eesti Põlevkivi arengukava II varianti, mis on väljatöötatud 1998 a mais-juunis, seega vähemalt pool aastat tagasi ja Eesti majandusele soodsates olu des (1998. esimese kahe kvartali sisemajandusprodukt suurenes ca 6%, aasta teisel poolel aga vähenes kuni 2 %-ni, aasta jooksul vähenes ka elektrienergia turg vägagi oluliselt). Täna on selge, et Eesti Põlevkivi arengukavas e sitatud sündmused toimuvad ajateljel kiirendatud režiimil ja 1999. a. algul ollakse akad. I. Öpiku hinnangul juba lähedal 2003. aasta põlevkivitootmise vähendamisgraafikule. Olukord kaevandustes on sotsiaalse katastroofi eelne, sest mitte ainult kaevurite palgaolud pole täna tagasihoidlikud vaid mõned kaevandused töötasid juba 1998.a. suvekuudel varjatud tööpuuduse režiimil. See selgus kaevurite fookusgrupi intervjuu käigus.

 

 

 

Selle stsenaariumi rakendamisele eelneks Eesti Riigikogu otsus selle kohta, et põlevkivitootmise kiiret vähendamist tagavad finantsvahendid sotsiaaltagatisteks koondatakse Ida-Virumaa territoriaalse tööturu nõukogu kätte.

Delphi paneeli II s. o. kirjalik voor toimus ajavahemikus 20-28 veebruar 1999 ja selleks saadeti 12 eksperdile kahe alusstsenaariumi rakendamiseks vajalike sotsiaalsete meetmete võrgustik-risttabel (esitatud lk. 10). Teise vooru küsimustele vastas kaheksa eksperti, sealhulgas kolm eksperti olid Ida-Virumaalt (Kohtla-Järvelt, Kiviõlist ja Sillamäelt) ja viis Tallinnast. Ekspertidelt saadi kompetentsed vastused ja mõlemale esitatud stsenaariumiversioonile lisati omalt poolt mitmeid hädavajalikke täiendusi.

Kokkuvõtte 8 eksperdi arvamuste/hinnangute kohta.

 1. Kuuest hindamiseks esitatud eesmärgist oli sotsiaalsete vapustuste vältimine Ida-Virumaal ekspertide arvamustes üksmeelselt kõige prioriteetsem eesmärkide valdkond. Sellele peaks olema suunatud kahes alusstsenaariumis sisalduvat e abinõudekompleks ja see tegevus annaks kõigi ekspertide arvates efektiivsema tulemuse. Seejuures sotsiaalsete vapustuste all mõeldi ekspertidele hindamiseks pakutud kirjalikus stsenaariumi-tekstis Ida-Virumaa elanikkonna vaesumist ja sellega kaasnevat sotsiaalset anoomiat.

 1. On oluline märkida, et seejuures olid sotsiaalsete vapustuste vältimisele orienteeritud üksmeelselt nii Ida-Virumaalt kui ka Tallinnast pärinevad eksperdid. Mõneti kahtlesid Tallinna eksperdid selles, kuidas töötajate ümberõpe (sts enaariumis oli planeeritud 1000 inimese kaasahaaramiseks aastatel 2000-2004) saab kaasa aidata nende sotsiaalsete vapustuste vältimisele, mis osalt tulenevad töötajate massilistest koondamistest. See vastuväide on ka arusaadav, sest paljude koondatud ini meste majandusolukord ei kannata enam ümber õppida, nende kiire abistamine on juba täna hädavajalik.
 2. Keemiatööstuses hõivatud ekspert eelistab lepingustsenaariumi ja tema arvates sobivad nimetatud lepingu stsenaariumi üksikosadena kõik kirjeldatud abinõud ja sotsiaalsed sammud. Aga samal ajal energeetika-alal töötavad eksperdi d ei anna eelistust põlevkivisektori tootmis- ja turutegevuse korraldamist strateegiliste majanduslepingute alusel.
 3. Seega eksperdid, kes töötavad põlevkivisektori üksikutes osades – keemia ja energeetikatööstuses - esinevad vastupidistel arvamustel suhtumises lepingulise tee võimalustesse. Ent akadeemilist ja mittetööstuslikku tegevussfääri esi ndavad eksperdid suhtuvad põlevkivisektori tootmis-turutegevuse alaste strateegiliste lepingute sõlmimisse suure poolehoiuga ja samuti ka sotsiaalsete kokkulepete (sh territoriaalse tööhõive pakti) sõlmimisse. Seega kokkuvõttes – kõigist küsitletud ekspe rtidest on energeetikakompleksi esindav ekspert täna ainsana vastu võimalike strateegiliste majanduslepingute sõlmimisele.

 4. Suuri raskusi tekitas ekspertidele energeetikaettevõtete kiire tehnoloogilise moderniseerumise kui eesmärgi hindamine. Valdavalt jõuti arvamisele, et selle puhul on tegemist pigem abinõu kui eesmärgiga. Ilmselt võib selle argumendig a nõustuda, sest mastaapse ulatusega ja nii tehnilis-tehnoloogilise kui sotsiaalmajandusliku kompleksabinõuna kindlustaks energeetika-ettevõtete moderniseerimine põlevkivisektori konkurentsivõime kasvu ja samal ajal ka looduskeskkonna saastamise vähendami se.
 5. Seejuures on vajalik lisada veel paar olulist täpsustavat momenti. Üldenergeetikaala eksperdi arvates eeldab kompromissistsenaarium ise põhimõtteliselt energeetikaettevõtete kiiret tehnoloogilist moderniseerimist. Samalaadse kommentaari esitas ka majandusteadlasest ekspert, kelle arvates kompromissistsenaarium ei tohiks sisaldada ainuüksi sotsiaalseid abinõusid, vaid ka majanduslikke abinõusid (ka energeetikaettevõtete tehnoloogilise moderniseerimise), mis kindlustaks Eesti põlevkivisek tori konkurentsivõime kasvu ja looduskeskkonna saastamise vähendamise.

 6. Kõigi ekspertide arvates tuleb massilise tööpuuduse kiiret vähendamist käsitleda ühe võimaliku peaeesmärgina, aga selle saavutamiseks tuleksid kõne alla nii avalikud tööd (hädaabitööd) kui ka mitmed muud sotsiaal-poliitilised abinõu d.
 7. Suure enamuse ekspertide arvates on kompromissi-stsenaariumi rakendamiseks väga oluline Eesti Riigikogu poliitiline otsus kaevanduste jm suurtööstuse ümberstruktureerimisega kaasnevate sotsiaalprogrammideks vajalike finantsvahendite koondamise kohta Ida-Virumaale. Seejuures peetakse silmas territoriaalse tööhõive lepinguga rajatud kollektiivse organi loomist ja sellele vastavate koordineerimisülesannete andmist, kaasa arvatud sotsiaalse suunitlusega lisafinantseerimise alast tegevus t.
 8. Väga tõsine majandusolukord tänases Viru Keemia Grupp AS keemiatehastes (endises Kiviter AS) tekitab suuri raskusi tulevikuprognoosi koostamisel. Sealhulgas esitati ekspertidele ühe arenguvõimalusena variant õlitööstuskompleksi tule vasest taasriigistamisest. Sellega nõustus enamik eksperte, sest sellisel viisil on võimalik vältida suuri sotsiaalseid vapustusi Kohtla-Järvel ning säilitada ka õlitööstuse potentsiaal. Osa ekspertide arvates oleks sellisel juhul tegemist pretsedendi l oomisega Eestis valitsevas liberaalses turumajanduses ja Riigikogu eriotsuseta siin Viru Keemia Grupp AS juriidilist staatust muuta ei saa.

Näiteks pärast (võimalikku) taasriigistamist 2000 a. algul võiks ekspertide hinnangul jätkata õlitootmist umbes 1997 aasta ½ tootmismahus, kokku tarbitakse 1999/2000 aastal ca 1 milj. tonni põlevkivi. Põlevkiviõli toodang läheb Eu roopa Liidu normatiiviga soovitatava 90-päeva julgeolekureservi täitmiseks ja muude tarbijate vajaduste täitmiseks Eesti Valitsuse poolt kehtestatud vastavate kvootide kaudu.

Tabelis 1 on esitatud Delphi paneeli ekspertide ühisarvamus nende sotsiaalsete abinõude kohta, mis oleksid vajalikud kahe stsenaariumi eesmärkide realiseerimiseks. Selge prioriteetsuse andsid kõik eksperdid eesmärgile vältida Ida-Viruma al sotsiaalseid vapustusi. Teisel ja kolmandal kohal olid vastavalt põlevkivitööstuse konkurentsivõime tõstmine, transiidisektori

Suurendamine tööhõives ja ka tehnoloogilise moderniseerimise

Seejuures olid eksperdid ühisel arvamusel, et seda nimetatud peamist eesmärki saab edukalt realiseerida nii lepingu-stsenaariumi kui ka kompromissi-stsenaariumi käigus. Siiski andsid eksperdid mõnevõrra suuremad eelistused kompromiss i-stsenaariumi rakendamisele Ida-Virumaal asuvate põlevkivisektorite arengustrateegiate elluviimisel. Seega aastatel 1999-2005 tuleks põlevkivipliitika asjatundlikuks väljatöötamiseks rakendada kompromissi-stsenaariumi.

 

Tabel 1. Abinõude prioriteetsus stsenaariumites esitatud eesmärkide realiseerimiseks

 

Stsenaariumi-variandid

Põlevkivisektori ettevõtete konkurentsi-

võime kasv

Sotsiaalsete

vapustuste

(vaesumine jm) vältim-e

Transiidi, teen-sektori suurendam tööhõives

Energeetika

ettevõtete

tehnoloogiline moderniseer.

Massilise töö-puuduse kiire vähendamine Ida-Virumaal

Loodus-keskkonna saastamise vähend.

I:Lepingustsenaarium

1. Põlevkivisektori tootmis ja turutegevuse korraldamine strateegil

majand.leping-te alusel

3

5

1

2

0

1

2. Põlevkivitootmises

ei toimu järske tagasi-lööke: kaevanduste sulgem on sots- poliitil sammudega tasakaalustatud

0

6

0

0

0

0

3. end. Kiviteri firmad taasriigistatakse, aast-2000 Kiviter jätkab õlitootmist 1997a ½ mahust ( tarbim 1milj t põlevkivi)

1

7

0

0

0

0

4. I-Viru territoriaalse tööhõivepakti koost ja allakirjutamine 1999a-l

1

6

3

0

3

0

5. Ettevõtete sotsiaal-

plaanide koostamine ja elluviimine

0

7

2

0

3

0

II: Kompromissi-stsenaarium

1. kokku 1000 koond tööt jaoks ümberõppe aastatel 2000-04

3

4

6

1

1

4

2. Avalike tööde organis 2000 in, sh

Kiviõlis 250- le

Kohtla –Järvel 500- le

Narvas, N-Jõesuus 500

mujal kokku 750- le

1

6

2

0

8

4

3. uued ametikohad transiidiobjekt ehitam-l kuni 300-400 inimesele

1

6

8

0

1

1

4. kaevand koondatute ja eelpension. Inimeste sotsiaalkaitse meetmed

kõik kokku 2 miljr kr,

sh Maailmapanga laen

sh 3 lisasenti el-hinnale

(ca 450 milj) 2001a-l

3

8

3

2

1

1

5. Riigikogu poliitiline otsus ümberstruktureer tagavate finantsvahend koondamise kohta maakonda. (al 2000 a.)

6

7

6

3

4

5

 

 

 1. Põlevkivisektori töötajaskonna ja omavalitsustöötajate

fookusgruppide intervjueerimise tulemused

Käesolevas osas võetakse kokku kahe põlevkivisektori allosa – kaevurite ja keemiatööstuse tööliste fookusgruppide ja Kohtla-Järve linna juhtide fookusgruppides saadud arvamused ja hinnangud nendest raskustest ja vajakajäämistest Eesti riigi, Ida-Viru Maakonna, linna/kohalikul tasandil ja põlevkivisektori töötajaskonna tasandil.

A Kiviteri aparaaditööliste fookusgrupi intervjuu toimus 26 jaanuaril 1999 (vt Lisa 2A)

B Põlevkivikaevurite fookusgrupi intervjuu toimus 1. veebruaril 1999 (vt Lisa 2B )

C Kohtla-Järve linnajuhtide fookusgrupi intervjuu toimus 26. jaanuar 1999 (vt Lisa 2C)

Kokkuvõte fookusgruppide intervjuudest: raskused ja vajakajäämised riigi tasandil

 1. Tänaseks päevaks pole suudetud välja töötada põlevkivitootmise, energeetika-, ja keemiakompleksi arengu strateegilist plaani. Paljuski kaootiliselt on majandusprotsessid toimunud põlevkivikeemia valdkonna ettevõtetes (kur ikuulsaks on saanud Kiviteri AS erastamine Eriõli AS-le). Tegelikult ei tohiks sellist kompleksi lõhkuda, eriti siis kui strateegilist plaani pole välja töötatud. Ida-Virumaa on piirkond, kus optimaalne majanduslik stabiilsus on erakordselt tähtis ja kus elanikkonna vastupanuvõime üle elada majanduslanguse perioodi ilma väljastpoolt tuleva abita on väiksem kui ülejäänud Eesti regioonides.
 2. Teiseks, selle piirkonna arengu teguriks on paratamatult Venemaa lähedus. Kuna Ida-Virumaa jääb ka tulevikus suurel määral Gateway rolli (transiit Põhja-Venemaalt Euroopasse ja vastupidi) siis mõjutavad seda piirkonda väljak ujunenud Eesti-Vene suhted tunduvalt rohkem kui teisi Eesti maakondi. Suhete korrastamine naaberriigiga, kolmandate riikide majandusliku huvitatuse ja kohaloleku suurendamine regioonis ning Euroopa Liidu toetusfondidest pärit finantstoetuse ja heade spet sialistide kaasamine Ida-Virumaa tehnilise ja intellektuaalse infrastruktuuri arendamisele peaks olema üks prioriteetsemaid Eesti riigi lähiaja eesmärkide hulgas.
 3. Eesti valitsus ei ole haldusreformi küsimustega professionaalselt tegelnud, vaatamata sellele, et Ida- Virumaa on haldusjaotuselt keeruline piirkond. Inimesel on sellise omavalitsuse tingimustes raske asju ajada. Riiklikult on hal dusreform sumbunud ja see lööb siin ka valusalt välja, sest Ida-Virumaa areng on pärsitud.
 4. Probleeme tekitab poliitika, mille alusel määratakse linnadele riiklikku toetust. Näiteks on problemaatiline Narva (olgugi et piirilinn, aga samas vägagi kompaktne linn), mis saab riiklikku dotatsiooni 60 miljoni ringis. Samal ajal Kohtla-Järve linn, mille osad asetsevad nii laiali, on samal ajal väga raskete tööstuse ümberstruktureerimise jm sotsiaalsete probleemidega, saab ainult – 23 miljonit. Ida- Virumaal peaks kehtima dotatsioonide või riiklike toetuste eriline kord.
 5. Kõige suurem raskus ja tegematajätmine on viimastel aastatel kujunenud eelarvepoliitika alal. Poliitiline otsus, et töökohtade loomiseks vajalikke investeeringuid peaksid omavalitsused ise leidma (kas partnereid või fonde, kust saaks investeeringuid) praktiliselt ei saa ellu viia, kuna Ida-Viru regioon on raske regioon ja kõige halvemas olukorras vabariigis.
 6. Kõigile teeb tõsist muret erastamisprotsess, mis hakkab lõppema kõige kurvemate tagajärgedega. Mitme suure ettevõtte erastamine pole kaasa toonud loodetud positiivseid majandus-struktuurilisi muutusi, hoopiski on jõutud kiire pankro tini. Endise Kiviteri AS kadumisega ei kannata mitte Tallinnast kohaletulnud “erastamismeistrid”, vaid seal töötanud inimesed. Kohalike omavalitsusjuhtide mure väljendub retoorilises küsimuses: “Eesti Telekomi müümine on juba eelarvesse pandud sisse ja ve el on jäänud “Eesti Energia”. Huvitav, kas 2000 aastal ka Eesti riik ikka veel püsib, sest siis nagu polegi enam midagi erastada?”

Raskused ja vajakajäämised Ida-Viru maakonna ja üksikasumite tasandil

 1. Maakonna tasandil korduvad osaliselt samad haldusprobleemid. Riik delegeerib omavalitsustele kohustused ühtmoodi, kuid ei arvesta sellega, et regioonid erinevad omavahel väga suurel määral. Näiteks Kohtla-Järve linn saab kan natada sellest, et linnaosad on väga kaugel erinevates kohtades ja vald on ümberringi. Halduskulud on liiga suured selleks, et seal eraldi ülal pidada linna eelarvelisi asutusi. Kuna vahemaad linnaosade vahel on suured, muudab see asjaajamise linnaelanik u jaoks üliraskeks. Samuti pole koolide finantseerimisel arvestatud nende eripäraga. Näiteks õpetajate palgad on Sirgalas, Viivikonnas madalamad, sest need koolid ei ole maakoolid, kuigi nad on sisuliselt samas seisundis.
 2. Ida-Virumaa jaoks on väga valus küsimus see, et see erastamine viidi läbi kohalike omavalitsustega kooskõlastamata - nii Oru Kombinaadis kui ka Kiviteris kordub sama. Jällegi kohalik omavalitsus peab kandma kahjud ja peab sotsiaalab i andma vallandatud-koondatud inimestele. Näiteks Kohtla-Järve linna tulubaas on paika pandud üsna ammu ning on sisuliselt aegunud.

 1. Raskuseks on maksude laekumine. Üksikisiku tulumaksu laekumine on väga probleemne juba suurte koondamiste tõttu ja ka ümbrikupalga maksmise tõttu. Kõik see kokku mõjub nii, et üksikisiku tulumaksu laekumises pole kasvutendentsi. O n pakutud välja idee toetada kohalikku eelarvet, millest omavalitsus saaks otse kontrollida 3-5 % maksudest, mis muudaks ettevõtete ja omavalitsuse vahelise koostöö sidusamaks.
 2. Suur takistus on negatiivne maine, mis on tekkinud ka Eesti meediamõjutusel. Potentsiaalsetele Ida-Virumaale investeerijatele antakse sellega vale signaal (ajalehtedes valgustatakse viisil et keegi ei oska tööd teha, kriminaalne s ituatsioon jne) ja tundub, et Eesti ajakirjandus püüab investoreid Ida-Virumaalt eemal hoida.

Raskused Eesti põlevkivisektoris: töötajate valmisolek muutusteks pole küllaldane

1. Kaevurite fookusgrupi intervjuus koondati tähelepanu mitmetele aspektidele, seejuures töökoha muutmise valmisolekule muuta töökohta seoses võimalike kaevanduste sulgemisega lähematel aastatel. Juba täna esinevad ületootmisraskused on töötajate sissetulekuid kärpinud väga tuntavalt. Töötatakse kaevanduste osalise alakoormuse tingimustes.

Seoses mõnede kaevanduste sulgemise perspektiiviga võib sotsiaaltoetuste summa tõusta kuni 120-150 miljoni kroonini. Sellise perspektiivi puhul ei tohiks probleemi lihtsustada - väide, et küll turg paneb kõik ise paika - on antud ju hul äärmiselt lühinägelik. Juba praegu on tööd enamasti ainult paariks päevaks nädalas. Eriti väike sissetulek on kaevanduse maapealsetel töötajatel, kes oma paaripäevase töönädala puhul teenivad ca 1500 krooni kuus, mis on sisuliselt samapalju kui keskmi ne vanaduspension.

2. Inimeste lootused tööd jätkata on kõrgemad kui juba erastatud ettevõtete puhul. Estonia kaevanduses lisaks veel tänu sellele, et tehnoloogia on mõnevõrra uuem. Inimeste moraalne huvi on jääda tööle, mitte osutuda töötuks perspektiivi tul tööturul. Isegi kui tööd jätkuks paariks-kolmeks päevaks nädalas, oleks selline väike koormus neile vastuvõetavam kui töötu staatus.

3. Kaevandustes hõivatud töötajate psühholoogiline ja kutsealane valmisolek töökoha vahetuseks on täna suhteliselt vilets, siiski vähemalt pooled nooremad inimesed on valmis võimalike koondamiste eelses õhkkonnas astuma mobiilsei d samme. Nooremate inimeste hulgas võib olla kuni 40 % inimesi, kes oleks võimelised ja psühholoogiliselt valmis töökoha vahetusega ja ka selles seotud liikumisega maakonna piires.

4. Inimesi, kes läheksid pensionile veidi varem, võib olla ca 30% ringis. Samal ajal tekib probleem sellest, et varem pensionile minekuga (näiteks 50-aastaselt) ei tohiks kaasneda toimetulematus. Kui inimene hakkab saama 6-7 korda vähem sissetulekut, s iis on selline olukord aga sisse programmeeritud.

Väga oluliseks pidasid kaevurid eelhäälestuse tekitamist ja psühholoogilist ettevalmistust. Minimaalne aeg selleks on pool aastat. See peaks toimuma konkreetselt igas kaevanduses oma juhtkonna poolt, sest väga paljud inimesed ei usalda valitsust, samuti maavalitsust.

5. Eelpensioni optimaalset aega on raske välja arvutada. Pensioni arvutamiseks omavahendite arvelt on tehtud mitmeid ettepankuid (maksa veidi vähem sotsiaalmaksu ja selle arvel kaevuritele kõrgemat eelpensioni. Üldise arvamusekoh aselt peaks olema otstarbekas lasta pensionile 3-5 aastat varem ja maksta tuleks talle selle eest, et ta ei ohustaks teiste, nooremate inimeste ametikohti niigi konkurentsitihedal tööturul. Tööandja võiks pakkuda töötajale mitut erinevat varianti, milles peaks olema muidugi arvestatud ka tööpanust.

6. Põlevkivisektori teise olulise allosa - põlevkivikeemiatööstuse puhul on tegemist ülikeerulises majandusolukorras oleva tööstusharuga, milles hõivatud tööliste fookusgrupi intervjuu andis vägagi rusuva tulemuse. Endise Kiviteri AS näol on tegemist sotsiaalset kollapsi genereeriva ettevõttega, mille likvideerimine 1999 aasta kevadel tooks kaasa lisakoondamisi vähemalt 1000 töökoha ulatuses ka põlevkivikaevandustes juba 1999. aastal.

7. Kaevurite ja teiste küsitletud töötajate arvates on Eesti Erastamisagentuur teinud küsitava väärtusega erastamistehinguid. Kiviteri müük A/S Eriõlile on tekitanud eriti kahtlusi kohalike hulgas. Kuna keegi ei tea tegelikult, kes on K iviteri omanik, siis on tekkinud kahtlus, et selle taga võivad olla suure naaberriigi huvid (vene naftatööstuse huvid), mis võivad samas olla küllaltki vaenulikud Kirde-Eesti stabiilse arengu suhtes. Kiviteri näide toob eriti esile sotsiaaltagatisteta era stamise vead. Kiviteri arengupotentsiaali kohta puudus pikka aega adekvaatne info. Alles siis, kui Kiviter hakkas keelduma (eelmise aasta augustis) teise sordi põlevkivist, tekkisid esimesed kahtlused.

Kaevurite ja endise Kiviteri aparaaditööliste arvates pole valitsus kursis põlevkivikeemia probleemidega ega oska ette näha selliseid arengustsenaariume. Samas on kohapeal elavatel inimestel ideid, millist keemiatööstust arendada põlevk ivi baasil ning milliseid (puhtaid aineid) tasuks toota.

8. Potentsiaalsest aktiivsusest uue väikeettevõtluse valdkonnas annab pildi ka kaevurite diskussiooni see osa, kus räägitakse sellest, et ei ole kellelgi ettekujutust, milliseid erialasid võiks edaspidi vaja minna, mida selles piirkonna s arendada ja milliseid töökohti võiks tekkida (vastavalt sellele ka - millises suunas ümberõpet korraldada). Praeguseks on kohalikele inimestele selge, et üksnes hariduse, teeninduse ja turismiga ei ela see piirkond ära. Teedeehitus annab tööd suhtelisel t lühikeseks ajaks (samal ajal on need väga investeerimismahukad tööd). Töökohe leidmine väljaspool regiooni ei ole samuti reaalne.

Probleemne on ka saavutada vajalikul tasemel ettevõtlusaktiivsus seoses Euroopa Liidu poolt tulevikus rahastatavate ümberstruktureerimise programmidega.

9. Regioonis elavate inimeste hinnang isiklikele perspektiividele on üsna madal (paljudel on naabrid juba praegu töötud). On tekkinud tunne, et inimesed on jäetud saatuse hooleks. Veidi on suutnud Vabariigi Valitsuse renomeed parandada minister Veidemann, kelle visiitidest Ida-Virumaale on jäänud kohalikel inimestel mulje, et lõpuks on ka Valitsus hakanud aru saama, et inimesi elab peale Tallinna ja Tartu ka mujal Eestis. Ka ajakirjandus on avalikku arvamust kujundanud viimasel ajal ka evurite vastu. Põlevkivi hinda pole tõstatud, kuid kaevureid süüdistatakse selles.

10. Häid näiteid suhteliselt edukast erastamisest on kaks – Kreenholmi Valduse AS ja Repo Vabrikud. Kuna aga aastatel 1992-93 sattus erastamise lainesse suhteliselt vähe ettevõtteid, siis ei tekitanud need tollal nii suuri probleeme r egioonis. Kuid nendel juhtudel ei olnud arvestatud sotsiaaltagatistega erastamisprogrammis. Esimene kord, kui erastamislepingusse olid sotsiaalgarantiid sisse planeeritud, oli elektrijaamade erastamisprojekt. NRG-ga pole asi ei ole veel käivitunud, siis ki on need tingimused äriplaani sisse arvatud. Samuti tuleks siduda erastamistingimused teatava trahviga, mille raha läheks juba planeeritud töökohtade loomisele.

 

 

 

3. Ida-Virumaa tööhõive-kompleksi tänane seisund: tööturustatistika ja Ida-Virumaa mõnede keskuste töötajagruppide intervjuude alusel

Lühiülevaade Ida-Virumaa tööhõivestatistikast

Tööhõivet Ida-Virumaal saaks iseloomustada mitmete sotsiaalsete näitajate kaudu, seejuures on hädavajalik kasutada võimalikult täpseid arvandmeid. Eesti Tööturuamet esitab registreeritud töötuse näitaja (s.o tööta tööotsija suhe tööealisse elanikkonda -vanuses 16 a kuni pensioniiga), siis Ida-Virumaal on see näitaja dets 1998 7,28 (vt tabel 2 ) ja 1999 aasta jaanuaris-veebruaris juba 8,17- 8,78 (andmed tabelis 3 ja 4). Kasutatakse ka registreeritud töötute suhet tööealisse el anikkonda, mis Ida-Virumaal on vastavalt 3,76 (dets 98), 4,40 (jaan. 99) ja 4,81 (veebr. 1999).

 

 

Tabel 2. Tööhõive olukord Ida-Virumaal tööhõiveameti andmetel detsembris 1998

Pöördunud

tööotsijad

s.h. töötud

kuu lõpuks

Tööealine elanikkond

seisuga 01.01.1998.a.

% tööealise elanikkonnast

tööotsijad

töötud

Ida-Virumaa

8444

4355

115958

7,28

3,76

Kokku linnad

7397

3908

102971

7,18

3,80

Kiviõli

504

186

4797

10,51

3,88

Kohtla-Järve

2936

1177

30833

9,52

3,82

s.h. Oru

150

49

Narva

2462

1598

44928

5,48

3,56

Narva-Jõesuu

139

86

2034

6,83

4,23

Püssi

84

33

1386

6,06

2,38

Sillamäe

812

547

11160

7,28

4,90

Jõhvi

460

281

7833

5,87

3,59

Kokku vallad

1047

447

12987

8,06

3,44

Jõhvi vald

95

44

1056

9,00

4,17

Kohtla vald

68

33

962

7,07

3,43

Kohtla - Nõmme

58

21

842

6,89

2,49

Illuka vald

57

15

596

9,56

2,52

Toila vald

66

37

1452

4,55

2,55

Mäetaguse vald

94

39

910

10,33

4,29

Iisaku vald

45

21

816

5,51

2,57

Alajõe vald

5

4

151

3,31

2,65

Avinurme vald

40

35

936

4,27

3,74

Lohusuu vald

58

17

487

11,91

3,49

Tudulinna vald

5

3

373

1,34

0,80

Maidla vald

56

24

480

11,67

5,00

Sonda vald

67

27

780

8,59

3,46

Lüganuse vald

65

16

722

9,00

2,22

Aseri vald

204

66

1535

13,29

4,30

Vaivara vald

64

45

889

7,20

5,06

 

 

Tabel 3. Tööhõive olukord Ida-Virumaal Tööhõiveameti andmetel jaanuaris 1999

koos toimetulekusummadega jaanuar-märts 1998

 

Pöördunud

tööotsijad

s.h. töötud

kuu lõpuks

Tööealine elanik

kond seisuga 01.01.1998.a.

% tööealise elanikkonnast

Toimetuleku-toetuste summa

jaan-märts 1998

tööotsijad

töötud

Ida-Virumaa

9469

5103

115958

8,17

4,40

21520700

Kokku linnad

8260

4529

102971

8,02

4,40

Kiviõli

576

246

4797

12,01

5,13

4402800

Kohtla-Järve

3210

1435

30833

10,41

4,65

16665700

s.h. Oru

184

87

Narva

2659

1750

44928

5,92

3,90

15209400

Narva-Jõesuu

243

164

2034

11,95

8,06

915200

Püssi

97

44

1386

7,00

3,17

471200

Sillamäe

942

589

11160

8,44

5,28

5853600

Jõhvi

533

301

7833

6,80

3,84

3032900

Kokku vallad

1209

574

12987

9,31

4,42

Jõhvi vald

99

55

1056

9,38

5,21

453700

Kohtla vald

76

40

962

7,90

4,16

384000

Kohtla – Nõmme

57

23

842

6,77

2,73

548000

Illuka vald

57

19

596

9,56

3,19

597600

Toila vald

83

56

1452

5,72

3,86

547400

Mäetaguse vald

100

48

910

10,99

5,27

491300

Iisaku vald

54

21

816

6,62

2,57

597600

Alajõe vald

7

6

151

4,64

3,97

85100

Avinurme vald

45

37

936

4,81

3,95

522400

Lohusuu vald

64

19

487

13,14

3,90

428400

Tudulinna vald

7

2

373

1,88

0,54

239100

Maidla vald

56

23

480

11,67

4,79

287800

Sonda vald

76

33

780

9,74

4,23

558500

Lüganuse vald

110

45

722

15,24

6,23

538900

Aseri vald

251

103

1535

16,35

6,71

2161500

Vaivara vald

67

44

889

7,54

4,95

426600

 

 

Tabel 4. Tööhõive olukord Ida-Virumaal Tööhõiveameti andmetel veebruaris 1999

Pöördunud

tööotsijad

s.h. töötud

kuu lõpuks

Tööealine elanikkond

seisuga 01.01.1998.a.

% tööealise elanikkonnast

tööotsijad

töötud

Ida-Virumaa

10155

5577

115958

8.76

4.81

Kokku linnad

8871

4976

102971

8.62

4.83

Kiviõli

623

269

4797

12.99

5.61

Kohtla-Järve

3454

1589

30833

11.20

5.15

s.h. Oru

214

107

Narva

2878

1895

44928

6.41

4.22

Narva-Jõesuu

275

211

2034

13.52

10.37

Püssi

102

51

1386

7.36

3.68

Sillamäe

979

621

11160

8.77

5.56

Jõhvi

560

340

7833

7.15

4.34

Kokku vallad

1284

601

12987

9.89

4.63

Jõhvi vald

101

50

1056

9.56

4.73

Kohtla vald

82

40

962

8.52

4.16

Kohtla – Nõmme

57

25

842

6.77

2.97

Illuka vald

59

17

596

9.90

2.85

Toila vald

93

55

1452

6.40

3.79

Mäetaguse vald

109

42

910

11.98

4.62

Iisaku vald

64

27

816

7.84

3.31

Alajõe vald

9

8

151

5.96

5.30

Avinurme vald

51

40

936

5.45

4.27

Lohusuu vald

56

17

487

11.50

3.49

Tudulinna vald

11

6

373

2.95

1.61

Maidla vald

60

23

480

12.50

4.79

Sonda vald

83

32

780

10.64

4.10

Lüganuse vald

123

60

722

17.04

8.31

Aseri vald

256

110

1535

16.68

7.17

Vaivara vald

70

49

889

7.87

5.51

 

Tunduvalt täpsemad on nende korraliste tööjõu-uuringute andmestikud, mida korraldab Eesti Statistikaamet sotsioloogilis-statistiliste uuringutena alates 1995. aastast. Selle järgi oli 1998 aasta kevadel Ida-Virumaal töötuse määr ligemale 10 %, s-o. ligemale kaks korda kõrgem Tööturuameti poolt esitatust. Statistikaameti poolt tööjõu-uuringute tulemused vastavad rohkem tänasele reaalsele tegelikkusele Ida-Virumaal. Seda kinnitasid ka fookusgruppide intervjuudes osalenud ohust atud töötajasgruppide esindajate poolt antud hinnangud.

Siiski on vajalikud veelgi täpsemad sotsiaalsed näitajad ettevõtete ja regioonide/linnade-valdade lõikes. Seda tööd alusti 1999 aasta veebruaris ja osade ettevõtete kaupa on andmed ka sotsiaalstatistika andmebaasis, mille loomist alu stati käesoleva projekti käigus.

Arvame, et väga põhjaliku adekvaatse sotsiaalinfo baasil saaks älja töötada sotsiaalpoliitilisi otsuseid ja sel viisil aktiivselt sekkuda Ida-Virumaa tööturu ümberstruktureerimisse. Seejuures on võimalik paralleelselt kasutada mitmete sotsiaalnäitajate koosanalüüsi. Suuri võimalusi regionaalse tööturupoliitika tausta uurimisse annaks toimetulekusummade lokaalne analüüs. Tabelis 5 toodud andmed 1999. aasta jaanuaris väljamakstud toimetulekusummade jaotus linnade ja valdade lõikes kinn itab, et Ida-Virumaa mõnes linnas – eelkõige Kohtla-Järvel, on tegemist väga selgelt väljendanud massilise vaesumisega. See fakt, et esimeseks poolaastaks planeeritud summadest on 1999.a. jaanuarikuu jooksul kulutatud 51%, kinnitab kriisieelset seisundi t. Arvame, et väljapääs on maksimaalsete jõupingutuste koondamises, seejuures olukorra veelgi täpsemas kaardistamises ettevõtete kaupa ja kiirete vastumeetmete kavandamises.

Tabel 5. Ida-Viru maakonna toimetulekutoetuse summade väljamaksmine

seisuga 01. veebruar 1999. a. omavalitsuste lõikes

Omavalitsus

Rahuldatud taotlusi

Summa

Eelarve

I poolaasta

Kulutatud %

Alajõe vald

5

4 720

30 000

15%

Aseri vald

421

416 008

900 000

46%

Avinurme v.

29

65 183

235 000

28%

Iisaku vald

658

94 983

250 000

38%

Illuka vald

157

94 018

260 000

36%

Jõhvi linn

730

560 912

1 650 000

34%

Jõhvi vald

122

98 214

350 000

28%

Kiviõli linn

892

746 388

1 850 000

40%

Kohtla vald

118

73 045

185 000

39%

K.-Järve linn

9 353

4 312 785

8 421 700

51%

K.-Nõmme v.

39

34 550

194 600

18%

Lohusuu vald

89

67 033

200 000

34%

Lüganuse vald

166

119 875

250 000

48%

Maidla vald

70

48 692

160 000

30%

Mäetaguse v.

131

92 629

275 000

34%

Narva linn

4 201

3 011 962

8 000 000

38%

N.-Jõesuu

274

214 480

450 000

48%

Püssi linn

121

73 002

255 000

29%

Sillamäe linn

1 504

1 263 801

3 300 000

38%

Sonda vald

140

100 583

255 000

39%

Toila vald

111

95 594

280 000

34%

Tudulinna vald

134

31 884

97 100

33%

Vaivara vald

47

45 034

200 000

23%

Kokku

19 512

11 665 375

28 048 400

42%

 

 

Ida-Virumaa teiste ohustatud töötajasgruppide intervjuude kokkuvõte

A. Sillamäe töötute naiste fookusgrupi intervjuu 19. jaanuaril 1999

Moderaator Aksel Kirch koos Merike Periga

Kontingendi iseloomustus: kokku osales intervjuul 10 inimest, neist

* 6 töötut üksikema, * 2 endist töötut, kes täna hõivatud projektis “Igale lapsele oma kodu”.

* 2 Sillamäe sotsiaaltöötajat – Sillamäe Linna Sotsiaalosakonnast ja Perekonna Sotsiaalse Rehabilitatsiooni keskusest.

Kutsutud naised esindasid Sillamäe “ühiskonda” representatiivselt, kui võtta aluseks nende hariduslik, vanuseline ja kvalifikatsiooniline jaotus. Esindatud oli Sillamäe naiste initsiatiivne ja tolerantne osa. Kuigi nende tegelik roll o n linnas veel suhteliselt tagasihoidlik, on tegemist erakordselt võimeka kooslusega - Sillamäe Üksikemade Ühingu liikmeskonnaga. Rõhutamist vajab selle ühingu tekkimislugu, see on oluline Ida-Viru Maakonna sotsiaalplaani väljatöötamisel.

 

Probleemide loetelu:

1. Pikaajalisest töötusest tingitud perede elatustaseme pidev langus.

2. Lootusetus leida stabiilset tööd Sillamäe tehases või linnas.

3. Sillamäe tänane tööjõuvajadus pole vastavuses inimeste kutsealase ettevalmistusega (25-35 aastaste naiste hulgas paljud on kokad, müüjad ja aparaaditöölised).

4. Inimeste korteri sooja- jm kommunaalkulude alane maksujõuetus on laialt levinud (ligi sada perekonda ootavad kohtuga väljatõstmist korterist 1999 a. jaanuaris, seejuures ilma elamispinda vastu andmata). Peredel puuduvad rah alised vahendid majandusraskustele vastu seista, ressursse jätkub mõneks nädalaks. Lootusetuse meeleolu suurendab asjaolu, et isegi töö olemasolu korral on raske maksta kommunaalmakseid ja toita peret. Leitakse, et seadused, mis eluga toimetulekut peaksid reguleerima, on omavahel vastuolus.

5. Sillamäe linna elama asunud inimeste intellektuaalne potentsiaal on suhteliselt suur, samal ajal on toimetulematus oma eluga kujunenud paljudele normiks. Selline paradoksaalne olukord ei suurenda aga kohaliku majandusalase ini tsiatiivi tekkimist. Oodatakse abi väljastpoolt (Vabariigi Valitsuselt). Samal ajal on levinud ka arvamus, et mujal Eestis ei ole nii suurt tööpuudust ja et Sillamäe on ainsana oma probleemidega üksi jäetud.

6. Vaatamata raskustele ja probleemide kuhjumisele, on siiski märgata valmisolekut oma probleemide lahendamisele ise asuda. Tähelepanuväärne on fakt, et praegust Eesti olukorda võrreldakse üheksakümnendate aastate algusega, aga mitte nõukog ude ajaga.

Sillamäe üksikemade initsiatiiv -plaanid-ettepanekud perekonna, laste jms valdkonnas

Alates 1998. a. oktoobrist on 107 Sillamäe üksikema ühinenud üksikemade ühingusse, et seista vastu katastroofilisele vaesusele, mis eriti valusalt lööb nende perede lapsi. Esimesed väga olulised edusammud on selles, et Sillamäel on tunnetatav solidaarsus üksikinimeste vahel. Mõned näited:

* Valentina: “ ….Ja tuli lootus, et me võime palju rohkem ära teha ja paljud probleemid saab lahendada lühikese ajaga, kui oleks kes sellega tegeleks. Nüüd on juba tunneli lõpus valgus – nii võib öelda.”.

* Viktoria: “Veel on meie ühistus väga palju plaane tulevikuks, mida me tahaks ellu viia. Sellepärast on see väga vajalik ühistu. Meile on vajalik üksteise toetus. Mitte nii, et me istuksime laiali oma korterites ja tunneksi me, et oleme hüljatud ja mitte kellelegi vajalikud. Siin me ühinesime ja meil on palju lihtsam koos. Muidugi on vajalikud sponsorid, probleemid on väga suured. On vajadus selle järele, et lapsed saaksid kusagil puhata. Silmapiiril on selleks ka ruumid - endine Sillamäe 9. Lasteaed. Kuid on vaja kuidagi see (lasteaed) välja võidelda, et need ruumid saaks ühistule “.

Suhtumine eesti keelde on selgelt muutnud positiivseks (pragmaatiliseks).

Fookusgrupist osavõtjad kinnitasid, et kui aastatel 1992-1993 räägiti Sillamäel vajadusest õppida eesti keelt, siis oli suhtumine sellesse negatiivne. Kuid viimase kuue-seitsme aasta jooksul on suhtumine muutunud, nüüd suhtutakse se llesse positiivselt. kuid valitsuse hoiak keele õpetamise võimaluste loomisesse ei ole muutnud. Keele saavad selgeks ainult väga suure motivatsiooniga inimesed. Ainult isiklikul initsiatiivil ja oma raha eest. Inimesed on valmis, aga lihtsalt ei ole vahen deid, programme.

Kõik kursused on kallid ja riik sellele kaasa ei aita. Keelekursuste tasu peaks olema taskukohane, sest valmisolek eesti keele õppeks on suurem kui tegelikud võimalused seda teoks teha.

Integratsiooniks ei ole vaja luua instituute vaid tegeliku igapäevase organiseerimistööd vahendavaid teenistusi – arvasid intervjuus osalejad. Sillamäele oleks vaja luua Eesti Kultuuri Keskus. Üks võimalusi on finantseerida näite ks suvel kolm kuud talus töötamist (et saaks nii pika korralise puhukuse, makstakse kinni toiduraha vms.) On üksikuid näiteid laste keelelaagritest suvel – Tartumaal Luunjas, aga nende arvu vaja suurendada.

Teravaks probleemiks on koolide ja tervishoiuasutuste töö. Eriti pole inimesed rahul koolides valitseva kaadripoliitikaga. Koolidirektorid on saanud enda kätte liiga suured õigused-prioriteedid. Arvati, et koolikorralduse seadus pole pä dev ja vajab parandamist. Seejuures on õpetajate hulgas liiga palju pensionäre, keda ei saa kuidagi vallandada. Samal ajal paistab silma, et ollakse alternatiivse hariduse vastu (kui hindeid algklassides ei panda, liiga palju kunstiõpetust jms, siis tekit ab see vastutustunde puudumist jne.).

Ettepanekud tööhõive valdkonnas - koostada kiireloomulised hädaabitööde projektid

Linnas on suured probleemid kutsealase mittesobivusega - linna töötud 25-35 aastased naised on oma tööalase eriala järgi kas kokad, müüjad või aparaaditöölised. Neid tuleks ümber õpetada ja samal ajal koos erialase ümberõpetu sega oleks vajalik ka psühholoogiline “toetustöö”, et inimene usaldaks ennast ja võtaks selle vastu ja usuks sellesse erialase ümberõppimise hädavajadusse.

Eesti Valitsus koos maavalitsusega peaks looma linna ettevõtete juurde “kunstlikult” uusi töökohti, et kohalikud inimesed saaksid seal tööd. Seejuures on need töökohad selgelt avaliku ehk hädaabi suunaga - kiiresti loodud ja suhteliselt lühiajaliste ja lihtsate tööde tegemiseks.

Kuna Sillamäe on olnud spetsiifilise töötajate kontingendiga, siis arvatakse, et oleks vaja välja õpetada kvalifitseeritud mänedzere, kes suudaksid sõita Sillamäele elama, oleksid võimelised alustama algusest, et korraldada norma alne ärielu. Alles siis saab kõigi inimeste probleeme edasi lahendada, nii lastevanemate kui laste küsimusi.

Tuleb arvestada, et Sillamäe linn oli kinnine linn, nii otseselt kui ka kaudselt. Linna spetsiifika on selline, et enamus inimesi on tulnud Venemaalt. ….” inimesed elasid siin – nii töölised kui ka tehniline personal, väga hästi ja ei m õelnud oma tulevikule, aga nüüd, kus tööturu konkurents on väga suur, tuleb ümber õppida” .

Seejuures on inimeste innovaatiline valmisolek täna madalseisus, sest majanduslik tagasilöök on suur ja sellest väljapääsu võimalused tunduvad olema väiksed, Kujukas näide suhtumisest on pärit Valentina sõnavõtust :”…- ei hakka ta tegelema ettevõtluse ga, ei hakka mina enam koostama uusi projekte ega hakka andma uusi ideid. Tuleb see siis demokraatia või diktatuur - pole oluline, tähtis on see, et tuleb alustada majandusest. “

On siiski olemas konkreetseid näiteid, kuidas on leitud koolitusvõimalusi kohapeal. Üks intervjuul osaleja leidis enda jaoks lahenduse – läks Sillamäe Tehnikumi õppima sekretär-raamatupidajaks. Seal õpetatakse kolme keelt – inglise, sak sa ja eesti keelt, mis just antud hetkel on aktuaalne. Tahtis õppida keeli ja olla tööturul konkurentsivõimeline. Teine võimalus õppida keeli on keeltekeskuses, aga toetustest elavatel inimestel on see praktiliselt võimatu.

Vaatamata üksikutele ümberõppimise ja uuendusmeelsuse näidetele on valdav siiski arvamus, et Sillamäe inimesed ise ei tule sellest raskest olukorrast oma jõududega välja. On vaja nii investeeringuid väljastpoolt kui ka uusi initsiatiivi kaid inimesi. Sest Sillamäe on ikka veel suhteliselt kinnine linn. Suuri lootusi pannakse vabatsooni rajamine, aga selle kohta puudus jaanuari keskel adekvaatne informatsioon. Seega tuleks vallandada informeerimiskampaania Sillamäe linnas.

Kokkuvõtteks on Sillamäel on olemas piisavalt normaalsed tingimused kollektiivse elu edasiarendamiseks, vaja on seda süstemaatiliselt planeerida ja oluliselt toetada. Sillamäe naised-üksikemad kinnitasid 19. j aanuaril 1999, et Sillamäel toimib integratsioon Eestisse, meie lapsed õpivad eesti haridust ja see on väga vajalik. Eesti keele saavad selgeks ainult väga suure motivatsiooniga inimesed - ainult isiklikul initsiatiivil ja oma raha eest. Kõik kurs used on kallid ja Eesti riik sellele õpivalmidusele tegelikult kaasa ei aita – selline on kokkuvõtlikult lihtsate inimeste arvamus. Eesti keele õppe jaoks on vaja leida uusi kanaleid ja võtteid - seega tegelikult diferentseeritud suhtumist/lähenemist. Int egreerimiseks Eestisse on vajalik muuta oma keelekeskkonda, näiteks suvel kolm kuud talus töötamist.

Kui võrrelda 1996-98. aastal korraldatud sotsioloogilise uuringu “Sillamäe 96” käigus saadud tulemusi 1999. a alguse fookusgrupi intervjuu tulemustega, siis selgub, et Sillamäe elanikkond on paari viimase aasta jooksul küllaltki rahulda valt kohanenud Eesti Vabariigi piisavalt demokraatlike tingimustega. Ja kõige selle kokkuvõtteks ongi näha tegeliku dialoogi ja partnerluse teket, töötute üksikemade vastupanu raskustele, Eesti-patriotism ja habras enesekindlus kinnitavad nende võimekust elada Eesti Vabariigis.

 

 

B. Kreenholmi Valduse AS naistööliste fookusgrupi intervjuu

19. jaanuaril 1999 a. Kreenholmi Ametiühingukomitees

Moderaator Aksel Kirch koos Merike Periga

Kokku osales fookusgrupi intervjuus kuus naistöölist, kes esindasid parimas vanuses töötajaskonda. Osalejate keskmine vanus oli 45, seejuures olid kõik perekonna- inimesed ja neil on kokku 14 last ja üks lapselaps.

1. Viimastel aastatel on areng näha ka Narvas, aga samal ajal on Kreenholmi naistööliste (kangrute, ketrajate jne) majanduslik olukord on jäänud äärmiselt keeruliseks. Intervjuu momendil polnud Kreenholmi Valduste AS mitmes va brikus tööd (naiste päevapalk oli 30 krooni, seega detsembriga võrreldes kukkus 50 krooni võrra). Seejuures 1999 aastast elu kallines, just kommunaalteenused (külm vesi maksis enne 6.75 nüüd 12.44 krooni ning soe vesi oli 17.30 ja nüüd 23.10, ka kütte hi nda tõsteti).

2. Mitmedki asjad tuleks teha majanduspoliitiliselt ümber Narvas. Aga Kreenholmi vabrikutes ja Narvas tervikuna pole näha neid subjekte, kes oleksid võimelised ja suudaksid oma jõududega innovatsioonilisi muutusi tagant lükata.

3. See või teine probleem ei jõua Narva juhtkonnani (näiteks ka Ametiühingu juhtkond ei edasta neid ja kokkuvõttes ei seisa tööliste majanduslike huvide (sealhulgas kõrgema palga) eest ja töötingimuste parandamise eest. Siiski Kreenholm i enda ametiühingu esinaine Julia Dimitreva tegutseb: ta korraldas isegi näljastreigi. Selle tulemusena tõsteti 3 -5 % ulatuses palka, aga kohe tõusid ka külma vee, kütte, elektrienergia hinnad. “Kokkuvõttes jäime vaesemaks, sest kaotame 150 kroon i” – nii selgitasid olukorda kangrud-kudujad.

4. Narvas on väga vähe Eesti riigile kuuluvaid, meil on jäänud alles ainult kaks suuremat asutust, mis kuuluvad riigile - Eesti ja Balti elektrijaam. Ülejäänud on kõik maha müüdud – mis on kinni pandud, mis müüdud ja kõik sõltub perem ehest. Tööliste arvates – “kui riigiettevõttes lisab riik palgale juurde, aga meil Kreenholmis – me riigist ei sõltu, allume rootslastele. Kui rootslased tahavad, tõstavad palka, kui ei taha, siis ei tõsteta. Nemad vaatavad muidugi kui peremehed.”

5. Lähemas tulevikus/lähematel aastatel pole vastajate arvates põhjust loota ka sellele, et noorem ja haritum põlvkond tuleks neid asendama. Küsimusele, kas Kreenholmil on tulevikku ja kas teie tütred hakkavad tulevikus siin tööle, vastati küllaltki üksmeelselt - oleks parem, kui ei hakkaks. Seejuures pole raskuseks mitte töötingimused vaid hoopiski ebastabiilsus ja sellest tulenev tutvuste mõju töölesaamisel.

6. Palju räägiti tööhõivealaste programmide ettevalmistamisest. Et noored, kes täna töökohta pole leidnud saaks erialase ettevalmistuse selleks pooleaastase (kiir)väljaõppe käigus. Pärast erialase ettevalmistuse saamist oleks noo rtel võimalus tööle asuda. Hädavajalik oleks, et eksisteeriks informatsioon nii vabadest kui lähemal ajal loodavatest töökohtadest. Praegune Narva noor küll õpib kutsekoolis, aga et praktikat läbi ei viida, ta tööle kuh ugi ei saa. Sisuliselt staaźi tal ka ei ole ja lastakse kutsekoolist välja diplomiga laia ilma. Aga kui tutvusi ei ole, ei saa ka Narvas tööle.

7. Narva tööjõuturule on iseloomulik, et “karjääriredeli” kõige madalamad astmed Narva inimesi ei huvita, sest need on ebastabiilsed. Intervjuus osalenud naised arvasid, on stabiilsus üks kõige tähtsamaid momente noorte tuleviku jaoks. Seepärast ei soovita nad oma lastel alustada Kreenholmis kõige madalamalt töökohalt, sest neid koondatakse.

 

4. Põlevkivisektori sotsiaalse arengu stsenaariumid 1999-2005

Delphi paneeli ekspertide kahevooruline küsitlus andis ühisarvamuse nende sotsiaalsete abinõude kohta, mis oleksid vajalikud kahe alternatiivse stsenaariumi eesmärkide realiseerimiseks.

Esiteks. Selge prioriteetsusega on Ida- Virumaal sotsiaalsete vapustuste vältimise eesmärk. Sellele peaks olema suunatud kahes alusstsenaariumis sisalduvate abinõudekompleks ja see tegevus annaks kõigi ekspertide arvates efektiivse ma tulemuse. Seejuures sotsiaalsete vapustuste all mõeldi ekspertidele hindamiseks pakutud kirjalikus stsenaariumi-tekstis Ida-Virumaa elanikkonna vaesumist ja sellega kaasnevat sotsiaalset anoomiat.

Teiseks. Seejuures on võimalik seda eesmärki realiseerida nii lepingu-stsenaariumi kui ka kompromissi-stsenaariumi käigus. Siiski andsid eksperdid mõnevõrra suuremad eelistused kompromissi-stsenaariumi rakendamisele Ida-Virumaal asuvate põlevkivisektorite arengu strateegiate elluviimisel. Seega aastatel 1999-2005 tuleks põlevkivipliitika asjatundlikuks väljatöötamiseks rakendada kompromissi-stsenaariumi.

Kolmandaks. Suure enamuse ekspertide arvates on kompromissi-stsenaariumi rakendamiseks väga oluline Eesti Riigikogu poliitiline otsus kaevanduste jm suurtööstuse ümberstruktureerimisega kaasnevate sotsiaalprogrammideks vajalike finantsvahendite koondamise kohta Ida-Virumaale. Seejuures peetakse silmas territoriaalse tööhõive lepinguga rajatud kollektiivse organi loomist ja sellele vastavate koordineerimisülesannete andmist, kaasa arvatud sotsiaalse suunitlusega lisafin antseerimise alast tegevust.

Neljandaks. Väga tõsine majandusolukord tänases Viru Keemia Grupp AS keemiatehastes (endises Kiviter AS) tekitab suuri raskusi õlitööstuse tuleviku prognoosimisel. Sealhulgas esitati ekspertidele ühe arenguvõimalusena variant õlitöö stuskompleksi tulevasest taasriigistamisest. Sellega nõustus enamik eksperte, sest sellisel viisil on võimalik vältida suuri sotsiaalseid vapustusi Kohtla-Järvel ning säilitada ka õlitööstuse potentsiaal. Osa ekspertide arvates oleks sellisel juhul tege mist pretsedendi loomisega Eestis valitsevas liberaalses turumajanduses ja Riigikogu eriotsuseta siin Viru Keemia Grupp AS juriidilist staatust muuta ei saa. Samal ajal on tegemist ülikeerulises majandusolukorras oleva tööstusharuga (märtsi algusest on p raktiliselt koondamisohus kõik viimased 1200 ametikohta). Seejuures põlevkivikeemia kui tööstusharu on täna sotsiaalset kollapsi genereeriva tööstusharuga, mis tooks kaasa lisakoondamisi kuni 1000 töökoha ulatuses ka põlevkivikaevandustes.

Viiendaks. Ida-Virumaal tehtud ohustatud töötajaskonna fookusgrupi intervjuud kinnitasid meie hüpoteesi, et venelaskond on väga tugeva pinge all. Ida-Virumaal on vaja näidata tugevat riiklikku otsustusvõimet - põhimõttel “me paku me idee välja, me viime selle ellu”. Eesti riik ei tohiks lasta majanduse juhtimist lohakile. Kaevandustes või elektrijaamades (kaks aastat tagasi küsitlesime jaamade töötajaid) töötavad venelased ja tervikuna muulased usaldavad Eesti riigi majanduspoliit ikat, kuid sellel usaldusel on koheselt “pingejooned näha” kui efektiivseid samme ei ole olnud.

Kuuendaks. Eksperdid arvasid diskussiooni käigus, et üksikute sotsiaalsete ja majanduslike meetmete teineteisega kombineerimine ja vajadusel juba läbiproovitud meetmete kasutamine ongi peamine strateegiline võti. Seejuures sõltu b ootamatult palju situatiivsetest teguritest, kaasa arvatud massi (sotsiaal)psühholoogilistes aspektidest.

Seitsmendaks. Eilsed kaevurid, aparaaditöölised või kalatöötlejad, aga tänased töötud --- pole raskuste ületamiseks ei psühholoogiliselt ega ka majanduslikult valmis. Seda kinnitas pankrotistunud kalatööstuse inimeste fookusgrupi intervjuu Toilas: inimesed ei suuda ise midagi välja pakkuda aga samas loodetakse. Proovisime küsida - “millele loodate, kellele loodate ja mis alusel loodate”. Vastust ei osata öelda ja see viiski intervjuu käigus järelduseni – alles kahe kuu pärast jõ uab pankroti-asja “õudus” neile pärale.

Praktilised rakendused antud projekti täitmisel.

Eurouuringute Instituudi poolt 1998. a. oktoobris Ida-Viru Maakonnavalitsusele tehtud lepingulises töös Euroopa Liidu kogemuse rakendamisviisina väljapakutud Ida-Viru Maakonna territoriaalse tööhõivepakti idee leidis positiivse vast uvõtu. Juba mõne kuu jooksul kinnitati selle hädavajadust ka põlevkivisektori asjatundjate poolt Eesti Valitsusele esitatud sotsiaalsete meetmete paketis. See võeti aluseks ka Eesti Valitsuse 5. jaanuari istungi protokollilises otsuses “”Põlevkivi tootm ise ja kaevandamisega seotud majandussektori probleemide hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjoni ettepanekud” .

Delphi paneeli ekspertide poolt leidis kinnitust see, et põlevkivisektoris toimuvad majandus- ja sotsiaalsed protsessid on väga tihedalt läbi põimunud Ida-Virumaa majanduse üldise ümberstruktureerimisega. Maakonna arengukava aastatek s 1998-2003 määrab kindlaks üldise konteksti nii arengustsenaariumide läbitöötamisel kui sellele järgneval sotsiaalplaani ja territoriaalse tööhõivepakti koostamisel.

Ida-Virumaal ülikeerulise majandusolukorra üldkriisi ehk sotsiaalse kollapsi vältimiseks hädavajalike meetmetepaketis tuleks/peaks sellele tööhõivepaktile alla kirjutada enne kohalikke valimisi, seega hiljemalt 1999.a. oktoobri esimesel poolel. Selles tööhõive kollektiivlepingus on vajalik kolme-nelja-aastase graafikuga näidata kõik need plaanid- abinõud, mida kavatsetakse ära teha. Ida-Viru territoriaalne tööhõivepakt oleks sellisel kujul ühine plaan ning kõik tegijad ja mittetegijad o leksid kõigile hästi näha.

Selleks et need Euroopa Liidu tööhõive alased uued ideed (territoriaalse tööhõive pakt jm) leiaksid tegeliku rakenduse/täitmise ka lähemas tulevikus, loodi Ida-Virumaa regionaalse projekti rakendamiseks tihe akadeemiline kontakt Saksam aa Rheinland- Ülem-Ruhri kivisöebasseini Emscher Lippe regiooni Struktuursete Muutuste Ühinguga (Emscher Lippe Agentur GmbH, Herten ). Nimetatud arenduskeskuselt saadi nii Emscher Lippe regiooni arenguplaani kohta materjalid kui ka kinnitus koostöö aren damiseks ja nädalase loenguseeria korraldamiseks Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidele ja sotsiaalplaani väljatöötamisega tegelevale aktiivile. Vastavad töörühmad on moodustatud Ida-Virumaal 1999.a. jaanuaris.

Territoriaalse tööhõivepakti koostamise alane loengukursus (lektor Emscher Lippe Agenturi tegevjuht B. Fröhlich) toimub 14-19. märtsil 1999 Ida-Virumaa nelja regiooni keskuses: 15. märtsil - Jõhvis, 16. märtsil – Kiviõlis, 17. märtsil – Narvas ja 18. märtsil Iisakul. Sellega haaratakse ligemale 120 Ida-Viru Maakonna omavalitsusjuhti, ametiühingutegelast, tööhõivetalituse töötajat, koolijuhti, ettevõttejuhti ja maakonna sotsiaalplaani koostajat.