The Institute for European Studies
Printed Publications

Raamatud ja muud eraldi väljaanded /
Books and other separated editions:

 1. Eesti Euroopa Liidu lävepakul / Koost. ja toim. Aksel Kirch ja Rein Ruutsoo.- Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998.- 168 lk.
  Sisu: Saateks / Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel; Euroopa Liit ja Eesti julgeolek / Ruutsoo, Rein; Euroopa Liit ja Eesti rahvusriik / Ruutsoo, Rein; Eesti ja teiste Baltimaade eurointegratsioonivalmidusest: võrdlevalt Eurobaromeetri 1997 alusel / Talts, Mait; Kirch; Aksel; Jätkuv eurohuvivõrdlusandmeid uuringutest / Kirch, Aksel; Kirch, Marika; Ruutsoo, Rein; Tuisk, Tarmo; Eesti ja Euroopa Liit: poolt ja vastu eesti ajakirjanduses / Talts, Mait; Kirch, Aksel;Sotsiaalsete gruppide nägemus Eesti ühinemisest EL-ga fookusgruppide tasandil / Kirch, Marika; Tohv, Ele; Vaarja, Janne; Euroskeptitsismiideeajaloost Eestis 20. sajandil / Kivimäe, Mart; Järeldusi ja tulevikuväljavaateid / Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel.
 2. Eurokoolitus Eestis : lektorid ja haridusprogrammid / Riigikantselei eurointegratsiooni büroo, Eurouuringute Instituut, PHARE projekt Tehnilineabi eurointegratsiooni büroole = EU education in Estonia : lecturers andinstitutions / State Chancellery, Office of European Integration, theInstitute for European Studies, PHARE project Technical Assistance to the Office of European Integration.- Tallinn : [Riigikantselei], 1999.- 100p.

 3. Euroopa Liit ja Eesti : kontaktkataloog / Koost. Aksel Kirch; Eurouuringute Instituut, Euroopa Liidu Infosekretariaat, PHARE Euroopa Liidu integratsiooni projekt.- Tallinn, 2000.- 96 lk.

 4. Krooniliste haiguste ja puuetega isikute elukvaliteet Eestis : [projekti lõpparuanne] / Eesti Puuetega Inimeste Koda ; [vastutav toimetaja Toivo Mängel ; eessõna: Helve Luik ; järelsõna: Allan Puur].- Tallinn : Vastus, 2001.- 185 lk.

 5. Talts, Mait. Euroopa Liidu teemalise debati areng ja probleemid Eesti ajakirjanduses / vastutav toimetaja Liina Kulu.- Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002.- 26 lk.- (Euroopa Kolledzi loengud; Nr. 13)

 6. Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession : 4th Conference, 4-6 October, 2002, Pärnu, Estonia / Eds. Aksel Kirch and Juhan Sillaste; The Institute for European Studies, The Office of European Integration of State Chancellery.- Tallinn : [The Institute for European Studies], 2002.- 227 p.- (Proceedings of the Institute for European Studies, No. 1).

 7. Eesti Euroopa teel : arenev majanduskeskkond : uuenevad identiteedid / Toim. Aksel Kirch; Audentese Ülikooli Euroopa uuringute instituut.- Kd. 2.- Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2004.- 128 lk. = Estonia on the Way to Europe : Developing Economic Environment : Changing Identities / Ed. Aksel Kirch; Institute for European Studies at Audentes University.- Vol. 2.- Tallinn : Estonian Academy Publishers, 2004.- 128 p.- (Audentese Ülikooli Euroopa Instituudi Toimetised = Proceedings of the Institute for European Studies at Audentes University, No. 2).

 8. Kirch, Aksel; Tuisk, Tarmo; Talts, Mait. The aspect of culture in the social inclusion of ethnic minorities. Evalutation of the impact of inclusion policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the cultural policies of six member states. Final report – Estonia. Flensburg: European Centre for Minority Issues; MEU programme “Minorities in the EU”, 2006.- 111 p. (ECMI Working Papers, No. 30)

 9. Europe - after historical enlargement / Compiled by Ivar Raig; Editors Tanel Kerikmäe, Aksel Kirch, Mait Talts.- Tallinn: Institute for European Studies at International University Audentes, 2007.- 401 p.- (Proceedings of the Institute for European Studies at International University Audentes, No. 3).

 10. Kirch, Aksel; Kirch, Marika; Tuisk, Tarmo; Reinkort, Hanna-Hulda; Altosaar, Aimar. Emics, Etics, Estonian and Russians in Contemporary Estonia. Is the Past still Dominating the Present? Presentation at IACCP Congress, 27-31 July, 2008, Bremen, Germany. Tallinn: Institute for European Studies, International University Audentes, 2008 27 p. (The Working Papers of the Institute for European Studies, International University Audentes, No. 1).

 11. Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies / Comp. by Aksel Kirch (editor-in-chief); Eds. Tanel Kerikmäe and Mait Talts.- Tallinn: Institute for European Studies, International University Audentes, Tallinn School of Economics and Business Administration, 2008.-200 p.- (Proceedings of the Institute for European Studies at International University Audentes, No. 4).

 12. Developments in political, legal, societal and cultural thought. Articles in social sciences and humanities / Eds Peeter Müürsepp, Tanel Kerikmäe, Aksel Kirch and Mait Talts. Tallinn: Institute for European Studies, Tallinn School of Economics and Business Administration, 2009, 196 p. (Proceedings of the Institute for European Studies, International University Audentes, TUT, No. 5)

 13. European Union: current political and economic issues / Editor-in-chief Aksel Kirch, editors Andras Inotai, Peeter Müürsepp, Mait Talts. Tallinn: Institute for European Studies, Tallinn School of Economics and Business Administration, 2009, 188 p. (The Proceedings of the Institute for European Studies, TUT ; No. 6).

Artiklid/Articles:

 1. Kirch, Marika; Kirch, Aksel. Baltimaad ja Euroopa Liit // Maurus.- Nr. 3.- 1997.- Lk. 16-1
 2. Ruutsoo, Rein. Expert Interview from Estonia // Expert Interviews from the Baltic States/ Ed.R.Blom,.- Tampere, 1997.- P. 24-47.- (Working Papers. Department of Sociology and Social Psychology. University of Tampere, Vol. B: 37).
 3. Kirch, Marika; Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel; Tuisk, Tarmo; Talts, Mait. Europe and the Baltic States: Which Way should be Chosen for Re-Unification // Revue Baltique.- No.8.- 1997.- P. 5-18.
 4. Talts, Mait. Euroopa Liit ja meie // Sõnumileht.- 1997.- 22. nov
 5. Kirch, Aksel; Ruutsoo, Rein; Tuisk, Tarmo. Eurolootused ja -hirmud // Luup.- 1997.- Nr. 25(8.dets.).- Lk. 25-27.
 6. Kirch, Aksel; Kirch, Marika; Pettai, Vello; Tuisk, Tarmo. Changing Ethnic and National Identities in Estonia // States of Mind: American and Post-Soviet Perspectives on Contemporary Issues in Psychology.- New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.- p. 306-314.
 7. Kirch, Aksel. Eurobaromeeter kinnitas: eestlastel on Euroopa Liidu kohta liiga väheinformatsiooni // Eesti Ekspress.- 1998.- 23.jaan. (Nr. 4).
 8. Talts, Mait; Kirch, Aksel. Eesti ja Euroopa Liit: poolt ja vastu eesti ajakirjanduses // Akadeemia.- 1998.- Nr. 1.- Lk. 3-21; Nr. 2.- Lk. 227-245.- (Summary: Estonia and the European Union: Pro and contra inthe Estonian press, p. 412-413)
 9. Kirch, Aksel. Eesti ja Euroopa Liit: mida näitaks referendum? // Inimene, rahvas ja riik : Konverentsi ettekanded / Eesti Sinine Erakond.- Tln., 1998.- Lk. 25-33.
 10. Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel. Estonia at Europe's Threshold // The Baltic Review.- Vol. 14.-1998.- P. 6-9.
 11. Kirch, Aksel. Eesti eurovalmidus on tõusnud : Eurobaromeetri uuring näitab, et Euroopa Liidu maine Eestis paraneb // Postimees.- 1998.- 5.juuni.
 12. Kirch, Aksel; Talts, Mait. Võitjad ja kaotajad : Kas eurointegratsiooniprotsess on kasulik Eestile või Euroopa Liidule? // Postimees.- 1998.- 16.juuni.
 13. Talts, Mait. NATO ja EL soosing Eestis : NATO populaarsus langes Madriidi tippkohtumisemõjul // Postimees.- 1998.- 20.juuni.
 14. Talts, Mait. Eesti vajab eurodiskussiooni : Euroopa Liidu üle vaieldes on väheargumente // Postimees.- 1998.- 10. august.
 15. Talts, Mait. Eesti eurodiskussioon : Sissetulekud on isemõtlemise soovist olulisemad // Postimees.- 1998.- 17. sept.
 16. Kirch, Marika; Kirch, Aksel; Ruutsoo, Rein; Tuisk, Tarmo; Talts, Mait. The Elites of Estonia and Other Baltic States on Their Way to the European Union // Which Identity for Which Europe? / Ed. Antje Herrberg. - Aalborg: AalborgUniversity Press, 1998.- (Language and Cultural Contact, 25).- P. 19-36.
 17. Ruutsoo, Rein. Euroopan Unioni voimistamaan Vironkansalaisyhteiskuntaa // Sosiaali- ja Terveysviesti.- 1998.- Nr. 4.- S. 12-14.
 18. Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel; Tuisk, Tarmo; Talts, Mait. Estonia at Europe's Threshold // Revue Baltique.- No. 11.- 1998.- P. 11-19
 19. Ruutsoo, Rein. Estonian European Integration in Perspective of Amsterdam and Madrid // Hard and Soft Security in the Baltic Region / Åland Islands Peace Institute; Olaf Palme International Centre.- S.l., 1998.- P. 59-78.
 20. Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel. Integreerudes Euroopasse ja maailma. Eesti elanike hoiakud Eesti liitumise suhtes Euroopa Liiduga // Eesti Inimarengu Aruanne 1998.- S.l.: UNDP, 1998.- Lk. 76-82.
 21. Ruutsoo, Rein; Kirch, Aksel. Integrating into Europe and the World. Attitudes of Estonia's Population Towards Estonia's Accession to the European Union // Estonian Human Development Report 1998.- S.l.: UNDP, 1998.- P. 76-82.
 22. Kirch, Aksel; Brökling, Iris. Estonia's Accession to the European Union: Effects, Expectations and Interests // The Baltic States in an Enlarging European Union: Towards a Partnership between Small States / Ed. by Katlijn Malfliet and Wim Keygnaert; Institute for European Policy; Katolieke Universiteit Leuven.- Leuven: Garant, 1999.- P. 27-48.
 23. Talts, Mait. Euroopa Liiduga seotud programmid Eesti haridusasutustes ja eksperdid Euroopa Liidu küsimustes // EIB Infoleht.- 1999.- No. 1.- Lk. 4.
 24. Talts, Mait. Mis kasu ma sellest saan? : Suhtumise Euroopa Liitu määrab isiklik huvitatus // Postimees.- 1999.- 10. sept.
 25. Sillaste, Juhan; Kirch, Aksel; Kirch, Marika. People of Foreign Origin in Tallinn and East-Virumaa: Change in Identity and Prospects for Development // EBS Review.- No. 10.- 1999 (Winter).- P. 17-21.
 26. Kirch, Aksel. Toetus EL-ile ja ka NATO-le on kasvanud: need organisatsioonidtagavad Eestile julgeoleku // Postimees.- 1999.- 17. dets.
 27. Kirch, Marika. Eesti muutuvad identiteedid Euroopa Liiduga ühinemisekontekstis // Eesti Inimarengu Aruanne 1999 / Toim. Raivo Vetik.- Tallinn: ÜRO Arenguprogramm, 1999.- Lk. 26-29.
 28. Kirch, Marika. Changing identities and Estonia's accession to the European Union // Estonian Human Development Report 1999 / Ed. by Raivo Vetik.- Tallinn : United Nations Development Programme, 1999.- P. 26-29.
 29. Talts, Mait. Kaugkoolituse perspektiivid // Haridus.- 1999.- Nr. 6.-Lk. 18-21, 33.
 30. Talts, Mait; Tuisk, Tarmo. Estonia is mapping its Euroexperts // Baltic Review.- Vol. 18.- 1999.- P.9-10.
 31. Talts, Mait. Euroopa Liidu hariduspoliitikast // Haridus.- 2000.- Nr.1.- Lk. 28-32.
 32. Rull, Einar. Euroopa kaitseidentiteet // Postimees.- 2000.- 10.märts.- Lk. 10.
 33. Kirch, Marika. Eestlaste otsus tulevasel euroreferendumil sõltub Venemaast // Eesti Päevaleht.- 2000.- 28. märts
 34. Talts, Mait. Üksikud hundid eurobarrikaadidel // Arter : Postimehenädalalõpuleht.- 2000.- 3. juuni
 35. Talts, Mait. BrainStorm ühendab lätlastega : Suhted Läti ja Leeduga saavad alguse eelkõige rohujuuretasandilt // Postimees.- 2000.- 27. juuni
 36. Kirch, Aksel. Russians in contemporary Estonia - different strategies of the integration into the Nation-State // Baltic States at Historical Crossroads. Political, economical and legal problems in the context of international cooperation on the doorstep of the 21st century / Ed.Talavs Jundzis.- Riga: Academy of Science of Latvia, 2000.- P.
 37. Kirch, Aksel. Venelased sulanduvad Eesti ühiskonda // Eesti Päevaleht.- 2000.- 14. sept.
 38. Talts, Mait. Eurodebatist Eesti meedias: probleemid ja osalejad // Riigikogu Toimetised.- Nr. 2.- Tallinn, 2000.- Lk. 151-162.
 39. Ruutsoo, Rein. Rahvusriik, identiteet ja Euroopa Liit // Eesti ja Euroopa Liit.- Nr. 16 (Oktoober 2000).- 4 lk.
 40. Kirch, Aksel. Teadlased euroasjadest kõrval // Postimees.- 2000.- 28.november.
 41. Kirch, Aksel. Social support for the east-enlargement of the EU in Estonia // Monitoring preparations of transition countries for EU-accession : Workshop taking place in Prague, from June 1st until June 4th 2000 / Research Center of Integration of the Czech Republic into European economy; Friedrich Ebert-Stiftung; University of Economics, Prague.- Prague, 2000.- P. 260-265.
 42. Kirch, Marika. Estonian problems of adoption of EU legislation // Monitoring preparations of transition countries for EU-accession: Workshop taking place in Prague, from June 1st until June 4th 2000 /Research Center of Integration of the Czech Republic into European economy; Friedrich Ebert-Stiftung; University of Economics, Prague.- Prague, 2000.- P. 318-325.
 43. Kirch, Marika. Eesti seadusandluse Euroopa Liidu õigusele lähendamisesotsiaalsed probleemid // Eesti Inimarengu Aruanne 2000 / Toim. Raivo Vetik.- Tallinn : ÜRO Arenguprogramm, 2000.- Lk. 35-38.
 44. Kirch, Marika. Social Issues Related to the Harmonisation of Estonian Legislation with EU law // Estonian Human Development Report 2000 / Ed. by Raivo Vetik.- Tallinn : United Nations Development Programme, 2000.-P. 35-38.
 45. Ennuste, Ülo; Kirch, Aksel. Äärmuslased ei otsusta Eesti euroliitu astumist // Eesti Päevaleht.- 2001.- 17. märts
 46. Talts, Mait. Eurodebati vindumine // Postimees.- 2001.- 27. märts
 47. Kirch, Aksel. Valitsuse tegemata kodutöö // Postimees.- 2001.- 4. aprill
 48. Kirch, Aksel; [Ennuste, Ülo]. On veel lootust, kui kohe alustada // Postimees.- 2001.- 10. aug.
 49. Kirch, Aksel; Brökling, Iris; Kivimäe, Mart. Images of Europe - The country study Estonia // The Countries of Central and Eastern Europe and the EU: Attitudes and Perspectives.- Berlin, 2001.- P. 70-82.- (NewsletterSocial Science in Eastern Europe : Special Edition 2001)
 50. Kirch, Aksel. Eesti majandussüsteemi nüüdisprobleemiks on konvergents // Innovaatika : SA Archimedes Euroopa Liidu Innovaatikakeskus: Infoleht.- 2001- Nr. 9 (42).- Lk. 8.
 51. Talts, Mait. Millest sõltub toetus Euroopa Liidule? // Äripäev.- 2001.- 17. sept.
 52. Kirch, Aksel. Was hat sich in Estland seit 1988 verhändert? // CIFEMnews.- 2001.- Ausgabe 3.- Dezember/2001.- S. 18-20.
 53. Kirch, Aksel; Kirch, Marika. National and European Identities: The View from Estonia // National and European Identities in EU Enlargement : Views from Central and Eastern Europe / Ed. by Petr Drulak.- Prague: Institute of International Relations, 2001.- P. 129-143.
 54. Kirch, Aksel; Rull, Einar; Tuisk, Tarmo. Group Identity Dynamics of Estonian and Polish Students in the EU Integration Process // Trames :Journal of the Humanities and Social Sciences.- Vol 5(55/50).- 2001.-No. 4.- P.321-335.
 55. Kirch, Aksel. Kolm pikka sammu kapitalismi teel // Luup.- 2001.- Nr.12.- Lk. 28-29.
 56. Kirch, Aksel; Kirch, Marika. Eesti Suundumine Läände - geopoliitiline käik või kultuuriline taasühinemine : (S. Huntingtoni ja R. Münchi teooriate taustal) // Eesti sotsiaalteaduste II aastakonverents.- Tartu, 2001.- [Elektrooniline teavik]
 57. Talts, Mait. Euroteavitus – kas tõesti pärlid sigade ette? // Äripäev.- 2002.- 4. jaan.
 58. Talts, Mait. Eestlased on ELi suhtes pigem skeptilised // Postimees.- 2002.- 11. jaan.
 59. Kirch, Aksel. Eesti avalik arvamus Euroopa Liiduga liitumisest: heaolu on domineeriv tegur // Riigikogu Toimetised.- Nr. 6.- Tallinn, 2002.- Lk. 148-156.
 60. Kirch, Aksel. Vastuolud Eesti eurointegratsiooni protsessis. // Pärnu Postimees. - 2002.- 31. okt.; 5. nov.
 61. Kirch, Aksel; Tuisk, Tarmo. Estonian Urban Population's Attitudes towards Accession to the EU: An Attempt to Analyse Identity Structure // Perceptions of European Intergration : the Ethnic Dimension of Civic Life : International Conference Proceedings.- Vilnius, 2003.- P. 18-23.
 62. Kirch, Aksel. Kas me oleks Euroopas, kui me poleks ELis?. // Postimees.- 2003.- 12. sept.
 63. Kirch, Aksel. Referendumi tulemused annavad võimaluse kuuluda arenenud riikidega "samasse liigasse". // Vooremaa.- 2003.- 16. sept.
 64. Kirch, Aksel; Ennuste, Ülo. Maailma liberaalseima majanduse originaalseim suurteos. // Sirp.- 2003.- 17. okt.
 65. Talts, Mait. Ikka Euroopat mõista püüdes // Eesti Päevaleht.- 2003.- 12. dets.
 66. Talts, Mait. Muinasjutt neile, kes tegelikkust ei usu // Eesti Päevaleht.-2004.- 23. jaan.
 67. Kirch, Aksel. Tänase majandus- ja sotsiaalpoliitika võrdlusjooni Eestis ja Saksamaal // Kevadkonverentsi "Järgmine Eesti: majanduse edukuse võtmetegurid" ettekannete kogumik.- [Tartu]: Avatar OÜ, [2004].- Lk. 26-29.
 68. Kirch, Aksel. Eesti integratsiooniprobleemid ja Euroopa Liit // Haridus.- 2004.-Nr. 5.- Lk. 18-20.
 69. Kirch, Aksel. Pettunud elektoraat häälestas Europralamendi valmistel "jalgadega"// Vooremaa.- 2004.- 16. sept.
 70. Kirch, Aksel. Eesti teel innovaatilisse ühiskonda koos EL-iga!? // Eesti sotsiaalteaduste V konverents, 12-13. novembril 2004 Tartus. Eesti Euroopas: uued väljakutsed sotsiaalteadlastele. Annotatsioonikogumik.- Tartu, 2004.- Lk. 46-47.
 71. Talts, Mait. Eesti samasusotsingute järjekordsel ringil // Haridus.- 2004.- Nr.10.- Lk. 13-16.
 72. Talts, Mait. Eesti esimene poolaasta Euroopa Liidus // Äripäev.- 2004.- 5. nov.
 73. Kirch, Aksel. The Russian Minority in Estonia: A New Linguistic Reality, Changing Identities, and the European Union // Studia Slavica Finladiensia Tomus XXI: Russian-Speaking Emmigrant Population in Finland : Seminar in Helsinki, 25-26 September 2003.- Tomus XXI.- Helsinki, 2004.- P. 59-78.
 74. Kirch, Aksel; Talts, Mait; Tuisk, Tarmo. The Identity Dynamics of the Estoniansand the Russians Living in Estonia Before and After the EU Referendum // Ethnicity Studies 2004 : Perceptions of European Integration.- Centre of Ethnic Studies of the Institute for Social Research.- Vilnius, 2004.- P. 33-47.
 75. Talts, Mait. Raamatukommentaar: Peeglike, peeglike seina peal... : [Raamatu «Eesti ja eestlased teiste rahvuste peeglis» arvustus] // Sakala.- 2005.- 9. märts
 76. Kirch, Aksel. Sotsiaalpedagoogilisest innovatsioonist // Haridus.- 2005.- Nr. 2.- Lk. 16-18.
 77. Kirch, Aksel. Die Einstellung der estnischen und russischen Stadtbevölkerung zum EU-Beitritt Estlands. In: Ethnizität und Stadt: Interdisziplinäre Beiträge zum Spannungsfeld Mehrheit / Minderheit im urbanen Raum. Wien: Internationales Zentrum für Europäische Nationalismus- und Minderheitenforschung (IZENUM), 2005, pp. 157-166. ISBN: 3-9502041-0-5.
 78. Talts, Mait. Noored venelased olemasolu õigustamas // Postimees.- 2006.- 21. juuli
 79. Kirch, Aksel. Was hat sich in Estland seit 1988 verändert: Estland und seine Minderheiten. In: Die Rolle des Volksgruppen im erweiterten Europa und bei grenzüberschreitenden Kooperationsmodellen / Hrsg. Peter Karpf und Udo Pusching.- Klagenfurt: Amt der Kärntner Landesregierung, 2006.- S. 88-96. (Kärnten Dokumentation, Band 20/21)
 80. Kirch, Aksel. Kaj se je v Estoniji po letu 1988 spremenilo: Estonija in njene manjsine. In: Die Rolle des Volksgruppen im erweiterten Europa und bei grenzüberschreitenden Kooperationsmodellen / Hrsg. Peter Karpf und Udo Pusching.- Klagenfurt: Amt der Kärntner Landesregierung, 2006.- S. 97-104. (Kärnten Dokumentation, Band 20/21)
 81. Kirch, Aksel; Kirch Marika. Les Estoniens Face a la Mondialisation // Les Européens Face a la Mondialisation : Sondage international, Analyses qualitatives comparées.- Kairos Future Foundation pour l'innovation politique.- Mars 2007.- Paris, 2007.- P. 135-171.
 82. Tuisk, Tarmo. European Commission financed project – the aspect of culture integrating ethnic minorities // Audentes Argumentum.- No 4 (Summer 2007).- P. 5.
 83. Kirch, Aksel. Ajale jalgu jäänud põhimõtted tuleks ruttu revideerida // Postimees.- 2007.- 31. mai.
 84. Kirch, Aksel. Eesti Euroopa Liidus: tagasivaade läbi sotsioloogia peegli. In: Muutused, erinevused ja kohanemised eesti kultuuriruumis ja selle naabruses / Toim. Madis Arukask.- Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007.- Lk. 149-167.
 85. Kirch, Aksel. Printsipõ sledujet srotshno peresmotret. // Postimees : na russkom jazõke.- 2007.- 4. juuni.
 86. Talts, Mait. Uus majandus- ja sotsiaalteaduslikke artiklite kogumik // Eesti Elu.- 2007.- 5. okt.- Lk. 9.
 87. Talts, Mait. Estonia's show-down has done wonders for the EU's popularity // Europe's World.- No. 7 (Autumn 2007).- P. 177-178.
 88. Talts, Mait. L'épreuve de force entre l'Estonie à la Russie a fait des merveilles pour la popularité de l'UE // Europe's World (in French).- No7 (Autumn 2007).- P. 177-178.
 89. Kirch, Aksel. Eesti enne ja pärast Euroopa referendumit. In: Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. II : Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents : 4.-5. november 2005 Tallinna Ülikoolis.- Tallinn: Tallinna Ülikool, 2007. - Lk. 368-385.
 90. Talts, Mait. Muutused eestluse identiteedidiskursuses ja eestlaste enesetunnetuses. In: Eesti Sotsiaalteaduste VII Aastakonverents. Eesti pärast Euroopa Liiduga ühinemist 23.-24. november 2007. Teeside kogumik.- Tartu, 2007.- Lk. 149-151.
 91. Talts, Mait. Europe after historical enlargement // Estonian Life = Eesti Elu (Toronto).- 2008.- Jan 11.- P. 10
 92. Talts, Mait. Ilmus Ivar Raigi raamat Eesti teest Euroopa Liitu // Eesti Elu (Toronto).- 2008.- 25. jaan.- Lk. 4.
 93. Talts, Mait. Rahvuslikust ja poliitilisest identiteedist // Haridus.- 2008.- Nr. 1/2.- Lk. 7-10.
 94. Talts, Mait. Ülikooli International University Audentes Euroopa Instituudi 10. aastapäev // Kristiine Leht.- 2008.- 25. apr.- Lk. 4.
 95. Talts, Mait. Põlisvähemuskultuuride meediamaastikult // Haridus.- 2008.- Nr. 5/6.- Lk. 34-37.
 96. Kirch, Aksel; Kirch, Marika; Tuisk, Tarmo; Reinkort, Hanna-Hulda. Etics, emics, Estonians and Russians in contemporary Estonia: Is the past still dominating the present? // Book of Abstracts : XIXth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology : Crossing Borders :(Cross-)Cultural Psychology as an Interdisciplinary Multi-Method Endeavor : July 27-31 2008, Bremen, Germany // Edited by Franziska Deutsch, Lidet Tadesse, Natalie Schnelle, Jessica Price and Klaus Boehnke.- Jabocs University.- 2008.- P. 62.
 97. Ramiro Troitino, David. Euroopa Liidu tulevik // Audentese Ülikooli Toimetised.- No. 9.- 2009.- Lk. 21-50.
 98. Talts, Mait. Integratsiooniuuringute kogumik // Mente et Manu.- 2009.- 30. jaan.- Lk. 2.
 99. Talts, Mait. A new collection “Socio-economic and Institutional Environment: Harmonisatisation in the EU Countries of Baltic Sea Rim”// Estonian Life (Toronto).- 2009.- Feb. 20.- P. 11.
 100. Kirch, Aksel. On the perspectives of the implementation of knowledge triangle based Lisbon agenda in Estonia (in 2008-2015). In: 7th International Scientific Conference "Legal, political and economic initiatives towards Europe of Knowledge", 24 April 2009.- Kaunas: Kaunas University of Technology; Institute for Europe, 2009.- P. 6-7.
 101. Gaponenko, Aleksandr; Rodin, Mihhail. System of Latvian society - the reasons, scenarios of development, possibility of overcoming // Baltic Rim Economies.- 2009.- No. 2 (April).- P. 41-43.
 102. Talts, Mait. TTÜ-s saab nüüd õppida ka rahvusvahelisi suhteid // Õpetajate Leht.- 2009.- 1. mai.- Lk. 14.
 103. Müürsepp, Peeter. Globalisation as Europeisation. In: Ideas of/for Europe. Congress. Book. Abstracts. Chemnitz: Chemnitz University of Technology, 2009.- P. 1xxxvii-1xxxviii.
 104. Talts, Mait. Majanduskriisist ja Euroopa laienemisest // Mente et Manu.- 2009.- 8. mai, lk. 2.
 105. Talts, Mait. TTÜ Euroopa Instituudist // Mente et Manu.- 2009.- 22. mai.- Lk. 4.
 106. Talts, Mait. TTÜs saab nüüd õppida ka rahvusvahelisi suhteid // Postimees : Koolituse Extra.- 2009.- 26. mai.- Lk. 11.
 107. Müürsepp, Peeter. Tehnikaülikoolid Euroopat uurimas // Haridus.- 2009.- Nr. 7/8.- Lk. 25-28.
 108. Talts, Mait. TTU Euroopa Instituudi järjekordnme väljanne // Mente et Manu.- 2009.- 27. aug.- Lk. 2.
 109. Kirch, Aksel. On the perspectives of the implementation of knowledge triangle based on Lisbon agenda in Estonia // European Integration Studies: Research and Topicalities.- 2009.- No. 3. P. 36-41.
 110. Kirch, Aksel. Process of implementation of knowledge triangle in Estonia // XIV International Conference „The Dynamics of Innovation Spaces. Bringing Innovation to Society“, 30 September – 3 October 2009, Vilnius, Lithuania. Conference Book.- Vilnius: KTU Regional Science Park, 2009.- P. 27.
 111. Kirch, Aksel. Bloodied but unbowed, Estonia is again to knock on the eurozone’s door // Europe's World.- No. 12 (Spring 2010).- P. 166-167.
 112. Kirch, Aksel; Mezentsev, Vladimir (2012). Migration of 'Knowledge Workers in the Baltic Sea Macro-Region Countries. Baltic Journal of European Studies, Vol. 2, No.2(12). December 2012. 109 - 123.
 113. Tuisk, Tarmo(2012). The Ethno-National identity of Estonian and Russian Youth in respect of their Primordialist or Situationalist Orientations. Baltic Journal of European Studies. Baltic Journal of European Studies, Vol. 2, No.2(12). December 2012. 124 - 159.

Ivar Raig's EU Related Publications 2004-2007
Tanel Kerikmäe's EU Related Publications 2004-2008
Ülo Ennuste's EU Related Publications 2002-2007


EUI tegevuse kajastusi ja tsiteeringuid / Reflections of IES activites and citations

 1. Suits, Erki. Eestlaste euro-optimism kasvab // Sõnumileht.- 1997.- 15.nov.
 2. Arjakas, Küllo. Takistused Eesti teel euroliitu // Eesti Päevaleht.- 1997.- 3.dets.
 3. Lenk, Heimar. Teos avab tee eurouuringuteks // Sõnumileht.- 1998.- 7.apr.
 4. Butrimas, Eldoradas. Estija eme laikyti Lietuva vienu didziausiu savo priesu // Lietuvos rytas.- 1998.- Bal. 25.
 5. Tarand, Andres. Eurobaromeetriga Eesti rõhkkondades // Eesti Päevaleht.- 1998.- 8.juuni.
 6. Kivine, Märt. Lugemistoa instituut // Eesti Päevaleht.- 1998.- 22.juuni
 7. Enn, U. Suveräänsus sulab // Postimees.- 1998.- 12. aug.
 8. Tamman, Tiina. Iseseisvus on, isemõtlemist mitte // Postimees.- 1998.- 28. sept.
 9. Euroopa Liidu kajastus muutub elulisemaks // Postimees.- 1998.- 19.okt.
 10. Gaidys, Vladas. Lithuania in the European Union : "Pros" and "cons" // Revue Baltique.- Vol. 12.- 1998.- P. 68-76.
 11. Rõigas, Anneli. Integratsioon kui paratamatus : Eesti Inimarengu aruanne 1998 // Sõnumileht.-1998.- 12. dets.
 12. Rõigas, Anneli. Lõhed põlvkondade vahel // Sõnumileht.- 1998.- 14.dets.
 13. Pettai, Vello; Kreuzer, Marcus. Party Politics in the Baltic States: Social Bases and Institutional Context.- Kreuzer East European Politics and Societies.- Vol. 13.- 1998.- No. 1.- P. 148-189.
 14. Holmes, Brooke. Women's Lib in Estonia--Background and Vistas // Baltic Review.- Vol. 16.- 1999.- P. 38-40.
 15. Leito, Vello. Eesti geopoliitika.- Tallinn, 1999
 16. Palk, Paavo. Ettenägelik Tõnisson // Tartu Postimees.- 1999.- 30. juuni
 17. Karjahärm, Toomas. Haritlaskond ja rahvuslus // Sirp.- 1999.- 9.juuli (Nr. 26)
 18. Tamman, Tiina. Iseolemine: mina, Eesti, Euroopa // Eesti 21. sajandil : Arengustrateegiad, visioonid, valikud / Koost. Ahto Oja, toim. Anto Raukas.- Tln.: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999.- Lk. 184-185.
 19. Eurobaromeeter // Maurus.- Nr. 7.- 1999.- Lk. 4.
 20. Murutar, Kati. Rõõm raiskamisest - enne kui kõik otsa saab // Sõnumileht.- 1999.- 23. dets.
 21. Paul, Toomas. Eesti piiblitõlke ajalugu : esimestest katsetest kuni 1999. aastani.- Tallinn. Emakeele Selts, 1999.- 875 lk.
 22. Schürmann, Bernd. Estlands Beitritt zur Europäischen Union – Elitenprojekt ohne Rückhalt in der Bewölkerung? // Politische Transformation in Osteuropa. 6. Brühler Tagung junger Osteuropa-Experten. 6.1 bis 8.1.2000. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1999.- S. 105-109.
 23. Aalto, Pami. The Saviour and Other Europes. Identity, Interests, and Geopolitical Images of Europe in Estonia. Paper presented at ISA 2000, 14- 18 March, Los Angeles, panel C-03, the EU(rope) and European Political Space as Political Rhetoric. 10 p.
 24. Juurak, Raivo. Miks hoog on raugenud? // Õpetajate Leht.- 2000.- 3. märts
 25. Raave, Raivo. Euroliidu poolt ja vastu - eakate vaatevinklist // Videvik.- 2000.- 28. apr.
 26. Pullerits, Priit. Lätiga võidujooksule // Arter : Postimehe nädalalõpuleht.- 2000.- 3. juuni JKr. [= Juhan Kangur]. Euroopa Liit ja Eesti // Vaba Eesti Sõna.-2000.- 13. juuli (Nr. 28); 20. juuli (Nr. 19); 27. juuli (Nr. 30)
 27. Löfgren, Joan; Herd, Graeme P. Estonia and EU : Integration and Societal Security in the Baltic Context.- Tampere, 2000.- 105 p.- (Tampere Peace Research Institute Research Report, No. 91)
 28. Silberg, Uno. Miks rahvas ei mõista Euroliiduga ühinemise "kasulikkust"? // Kesknädal.- 2000.- 23. aug.
 29. Tappo, Sigrid. Meie pole tellinud // Postimees.- 2000.- 30. sept.
 30. Jaanson, Kaido. Venemaa ja Euroopa Liidu imidzh Balti riikides // 10. Forum Balticum "Venemaa tulevik ning tema suhted Euroopa Liidu jaBalti riikidega" : 5.-7. mail 2000 Tartus = 10. Forum Balticum "The future of Russia and it's relations with the European Union and the Baltic states" : 5-7 May 2000 in Tartu, Estonia.- Tartu : Konrad Adenaueri Fond, 2000.- Lk. 48-54.
 31. Jaanson, Kaido. The image of Russia and the EU in the Baltic states // 10. Forum Balticum "Venemaa tulevik ning tema suhted Euroopa Liidu ja Balti riikidega" : 5.-7. mail 2000 Tartus = 10. Forum Balticum "The future of Russia and it's relations with the European Union and the Baltic states" : 5-7 May 2000 in Tartu, Estonia.- Tartu : Konrad Adenaueri Fond, 2000.- P. 51-57.
 32. Jaanson, Kaido. Uidang ideede kalmistul // Postimees.- 2001.- 4. jaan.
 33. Veidemann, Rein. Unistus Euroopa Ühendriikidest // Eesti Päevaleht.- 2001.- 8. märts
 34. Ei? Jaa? - euroväitluse alused / Koost. Uno Silberg ja Vello Leito.- Tallinn, 2001.- 154 lk.
 35. Petti, Kalev. Rohkem sisulisi uuringuid // Postimees.- 2001.- 28. aug.
 36. Euroteavitus sel nädalal // Postimees.- 2001.- 5. nov.
 37. Kaasik, Sigrid. Ajakirjanduse võim ja vastutus // Euroopa Liit ja Eesti avalik arvamus.- Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2001.- Lk. 82-95.
 38. Sirk, Väino. Eesti moodsa ajaloo VIII konverents 20.-21. juunil 2001 Tallinnas // Tuna.- 2001.- Nr. 4.- Lk. 144-147.
 39. Feldman, Merje. Russia and Europe in the Estonian security discourse // Regional dimensions of security in border areas of Northern and Eastern Europe.- Tartu: Tartu University Press, 2001.- P. 251-264.
 40. Feldman, Merje. European integration and the discourse of national identity in Estonia // National Identities.- Vol. 3.- 2001.- No. 1.- P.5-21.
 41. Liiman, Raigo. Usklikkus muutuvas Eesti ühiskonnas.- Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001.- 175 lk.
 42. Kuus, Merje. European integration in identity narratives in Estonia: A quest for security // Journal of Peace Research.- Vol. 39.- 2002.- Nr. 1.- P. 91-108.
 43. Kuus, Merje. Sovereignty for security?: the discourse of sovereignty in Estonia // Political Geography.- Vol. 21.- 2002.- P. 393-412.
 44. Viks, Külli. ‘Europeanisation’ of Public Administration in EU candidate countries from Central and Eastern Europe in the context of transformation and integration. Working Paper. November 2002. Berlin-Köln: Insitut für für Europäische Politik; Jean-Monnet-Lehrstuhl für Politikwissenschaft Universität zu Köln, 2002.- 36 p.
 45. Vilgats, Kalev. ELi laienemine polegi nii kallis // Pärnu Postimees.- 2002.- 11. okt.
 46. Lõhmus, Alo. Üksteist uudissõna lõimuvad ametnike keelde // Postimees.- 2002.- 25. nov.
 47. Jõgi, Aime. Õppejõud teenis sõnade eest auhinna // Sakala.- 2002.- 26. nov.
 48. Erelt, Tiiu. Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad // Õpetajate Leht.- 2002.- 29. nov.
 49. Smith, David J.; Pabriks, Artis; Purs, Aldis; Lane, Thomas. The Baltic states: Estonia, Latvia, Lithuania.- London, New York: Routledge, 2002.- [690] lk. (Postcommunist States and Nations)
 50. Kallau, Kädi. Põnevate eesti sõnade jahil // Vox Culturae.- Nr. 10.- Jaan. 2003.
 51. Kuddo, Arvo. Discussant notes. // Labor, Employment, and Social Policies in the EU Enlargemant Process. Changing Perspectives and Policy Options / Eds. Bernard Funck and lodovico Pizzati.- Washington DC: World Bank, 2002.- P. 235-239.
 52. Ehamaa, Anu. Euroskeptitsism Eestis // Audentese Ülikooli Toimetised.- Nr. 4.- 2003.- Lk. 79-89.
 53. Väljataga, Märt; Tamm, Marek. Sissejuhatus // Mõtteline Euroopa : Valik esseid Euroopa Liidust.- Tallinn: Varrak, 2003.- Lk. 7-30.
 54. Pszczólkowska, Dominika. W niedziel? Esto?czycy id? do referendum w sprawie przyst?pienia do UE // Gazeta Wyborcza.- 2003.- 11.9
 55. Pszczólkowska, Dominika. Referendum unijne w Estonii: przedostatnie "tak"? // Gazeta Wyborcza.- 2003.- 12.9
 56. Hintsala, Kati; Brogger, Theis. The battle behind the votes // New Estonia on its way to the European Union: 12 investigative articles about the new Estonia. S.l.: Danish School of Journalism in co-operation with Tartu University Dept. of Journalism and Communication; 2003.- pp. 6- 9.
 57. Bozóki, Andras. Az elitv?lt?s elméleti értelmezései: kelet-közép-európai megközel?tések // N?ndor B?rdi & Csilla Fedinec eds. Etnopolitika: A közösségi, mag?n- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európ?ban. Budapest: Teleki L?szló Alap?tv?ny, 2003, pp. 9-42.
 58. Aalto, Pami. Constructing post-Soviet geopolitics in Estonia.- London & New York: Routledge, 2003.- x, 190 p. (Routledge studies in geopolitics, No. 5)
 59. Runnel, Pille. Estonia's post-communist turn to Europe: the media and personal experience. In: Globalization, Integration and Social Development in Central and Eastern Europe.- Sibiu: Psihomedia publishing house, 2003.- P. 37-52.
 60. Kaasik-Krogerus, Sigrid. Viron geopoliittisen identitteetin muutokset.- Idäntutkimus.- 2003.- Nr. 1.- S. 15-23.
 61. Brusis, Martin. Zwischen europäischer und nationaler Identität Zum Diskurs über die Osterweiterung der EU. In: Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Demokratie in Europa / Hrsg. Anskar Klein et al.- Opladen: Leske + Budrich, 2003.- P. 255-271.
 62. Raik, Kristi. Democratic politics or the implementation of inevitabilities? : Estonia's democracy and integration into the European Union.- Tartu : Tartu University Press, 2003.- 277 p.
 63. Audentese Ülikooliga liitus Eurouuringute Instituut // Audentese Teataja.- 2004.- Jaanuar.- Lk. 2.
 64. Euroopa Liiduga seotud metafoorid Eesti ajakirjanduses // Virumaa Teataja.- 2004.- 30. apr.
 65. Vallaste, Katri. Euroopa Liiduga liitumise vastane liikumine Eestis // Riigikogu Toimetised.- Nr. 9.- 2004.- Lk. 123-129.
 66. Raudsaar, Mart. Enesele tundmatu Eesti Euroopas // Eesti Päevaleht.- 2004.- 11. juuni
 67. Nugin, Raili. Arvustus : ["Eesti Euroopa teel"] // Akadeemia.- 2004.- Nr. 10.- Lk. 2281-2286.
 68. Lagerspetz, Mikko; Vogt, Henry. Estonia. In: Handbook of Political Change in Eastern Europe / Eds. Sten Berglund, Joakim Ekman and Frank A. Aarebrot.- Cheltenham-Horthhampton: Edward Elgar Publishing Ltd., 2004- P. 57-93.
 69. Euroopa Instituudi uurijate teadusartikkel ilmus Leedus // Audentese Teataja.- 2005.- Suvi.- Lk. 3.
 70. Audentese Ülikooli Euroopa Insituut osaleb üle-euroopalises projektis // Audentese Teataja.- 2005.- Sügis.- Lk. 2
 71. Deciding on Europe: the EU referendum in Estonia / Editors Vello Pettai and Piret Ehin.- Tartu: Tartu University Press, 2005.- 147 p.
 72. Raukas, Anto. Ka eraülikool teeb teadust // Sirp.- 2005.- 19. aug.
 73. Lauristin, Marju; Vihalemm, Peeter; Raudsaar, Mart; Tammpuu, Piia. The case of Estonia. Sixth Framework project „Adequate Information Management in Europe“ (AIM) Report.- Tartu, 2005.- 12 p.
 74. Augustinaitis, Arunas; Spurga, Saulius, Maciukaiate-Zviniene, Saule; Grigaliunaite, Jolanta; Stracinskiene, Laura. National report on EU governance research in Estonia. State of research. S.l.: Connex programme, 2006.- 17 p.
 75. Audentese Ülikooli Euroopa Instituudist // Audentese Teataja.- 2006.- Veebruar.- Lk. 3.
 76. Leino, Mare; Veisson, Marika; Ruus, Viive-Riina; Sarv, Ene-Silvia; Ots, Loone, Veisson, Anneli. New identity of Russian speaking children in Estonian Society // Social Work & Society. The International Online-Only Journal.- Vol. 4.- 2006.- No. 1.
 77. Lust, Alexander. Worstward Ho: Explaining Estonian Euroskepticism.- Problems of Post-Communism.- Vol. 53.- 2006.- No. 5 (September-October 2006).- P. 15-27.
 78. Schmidt, Ulrike. Achieving greater social inclusion of minorities in Europe (EU OMC Evaluation). Results and recommendations of a study of six EU member-states // ECMI Newsletter.- Vol. 4.- 2007.- No. 1.- P. 5.
 79. EU Open Method of Coordination. The aspect of culture in the social inclusion of ethnic minorities: assessing the cultural policies of six member states of European Union. In: European Centre for Minority Issues. Annual Report 2006.- Flensburg: ECMI; 2007.- P. 49-5.
 80. Aasmäe, Anneli. Segaabielud sünnivad ka pärast pronksiööd // Maaleht.- 2007.- 17. mai
 81. Raukas, Anto. Milline sa oled, laienenud Euroopa? // Sirp.- 2007.- 10. aug.
 82. Aalto, Pami. Constructing post-Soviet geopolitics in Estonia.- 2nd edition.- London & New York: Routledge, 2007.- x, 190 p. (Routledge studies in geopolitics, No. 5)
 83. Mucha, Janusz. Democratization in Central and Eastern Europe and the Minority Issues.- Polish Sociological Review.- 2007.- No. 4 (160).- P. 379-400
 84. Raig, Ivar. Eesti tee Euroopa Liitu. Unistus paremast Euroopast.- Tallinn: International University Audentes, 2008.- 224 + 8 lk.
 85. Ruutsoo, Rein. Eesti identiteedi struktuurimuutust otsimas // Sirp.- 2008.- 8. veebr.
 86. Arukask, Madis. Eesti kultuurilool on olnud kiire iseenda tekitamisega. [Intervjuu] // AK: Postimehe kultuurilisa.- 2008.- 16. veebr.
 87. Maltseva, Ada. Bibliofiil Mait Talts ühendas huvi looduse ja raamatute vastu // Linnaleht.- 2008.- 8. mai
 88. Kala, Martin. Euroopa maailma teljel.- Tallinn: Eesti Päevaleht, 2009.- 318 lk.
 89. Kerikmäe, Tanel. ECSA Estonia // Exchaning Ideas on Europe. UACES News.- No. 60.- June-September 2009.- P. 17.
 90. Aksel Kirch 60 // Mente et Manu.- 2009.- 25. sept.- Lk. 3-4.